ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉႁႅင်းတီႈတူၼ်ႈတီးတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ ပၢႆႉႄလႈ သဝ်သၢႆလူမ်း ႁၵ်းလူမ်ႉ ပၢႆထီးၵွင်းမူးလူၼ်ႇလူင်း

ဝၼ်းထိ 29 လႄႈ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမီးၾူၼ်တူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇမႃးႁႅင်းၼႅၼ်ႇႄလႈ ဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇမႆႉလူင်၊  ပၢႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈ လၵ်းသဝ်ဢႃးၵၢတ်ႇ ( တႃႇဝႃႇတၢႆႇ ) လူမ်ႉလူင်း၊ ပၢႆႉထီးၵွင်းမူးၵေႃႈ ႁၵ်းေသလူၼ်ႇလူင်းမႃး ။

ၸၢႆႊၶိူဝ်းလဵဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 30 ၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းေသလူမ်းပဝ်ႇမႃးႁႅင်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇေသျႉ ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းယႃပွတ်ႇလႄႈသင် ၊ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသူင်မၢႆ 7 လႄႈသင် ၊ တူၼ်ႈမႆႉလူင် ဢၼ်မီးတီႈ ၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မၢႆ 1 လႄႈသင် မီးလွင်ႈႁၵ်းလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႉလူင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမိၼ်းၵုၼ်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၵေႃႈ လႆႈပင်းလူင်းမႃး ၊ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝႃတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ လူမ်းတိုၵ်ႉထူဝ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိယူႇဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ( ေရႊၾတိဂံ ) သၢမ်ၸဵင်ၶမ်းၵေႃႈတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လိူဝ်သေတူၼ်ႈမႆႉႁၵ်းလူမ်ႉသေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး  သဝ်ဢႃးၵၢတ်ႇသ် ( တႃႇဝႃႇတၢႆႇ ) ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈ လူမ်ႉလူင်း ၊  ၵွင်းမူးဢွၼ်ႇ 2 သူႇ ဢၼ်လွမ်ႉဝႆႉ ၵွင်းမူးလူင်သူၺ်ႇၽူင်းပုၼ်ႉ (ေရႊဘုန္းပြင့္ ) ဢၼ်မီး ၼိူဝ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ပၢႆထီးၸဝ်ႈႁၵ်းသေလူၼ်ႇလူင်းမႃး ၊ တေႃႇမေႃႈတီႈႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇၵေႃႈ ဢဝ်လင်ၶႃး ပိဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈေၵႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ယၢမ်ႈတူၵ်းမႃးသေတႃႉ ပီၼႆႉႄတႉ ၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်ၵူႈပီ ၊ ယွၼ်ႉၼႆ လႆႈၸွမ်းတူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်းသေ ၾၢင်ႉသတိဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႈ ။


တင်းၽၢႆႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႄတႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 ဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 ထိုင် 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ  လူမ်းလႅင်ႉတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း တေၶဝ်ႈမႃးတင်းတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၊ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 45 လၵ်းထိုင် 50 လၵ်း ၊ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ တေယွၼ်ႈမႃးထိုင်တင်း ပႃႈၼိူဝ်တိူင်းၸေႈၵႅင်းလႄႈ  ၸၢင်ႈပဵၼ်ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၽင်ႇၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေးၶဝ် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

Photo: Ko Ko
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
30/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.