ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၽၢႆႇၶွမ်ႊမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 01/05/2018 လႄႈ 02/05/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၽၢႆႇၶွမ်ႊမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈတွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA  လိူဝ်ၼၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊

တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၽၢႆႇၶွမ်ႊမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလႆႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၵပ်းသိုပ်ႇၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၸွမ်းသင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼင်ႈထွမ်ႇၸွမ်းၵူၺ်း၊


ယၢမ်းလဵဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁပ်ႉၼႃႈတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်မီးတပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽွင်းယၢမ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 3/05/2018 ၼႆႉၵေႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ TNLA ၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ၊


ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ.ပၢႆလိူၼ် May ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းပင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သေ ပေႃးၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆၸိုင် ၾၢႆႇSSPP/SSAၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
03/05/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.