ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆၽေး

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 4 လႄႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ မၢၵ်ႇ လူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ။                 
     

 လုင်းသၢင်ႇတဵင်း  ၽူႈပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 4 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ လူင်သေ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈ ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းေယးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ - ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်း ၸမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ၽေး ၊ တင်းသဵင်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသေႃႉႁူမ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶမ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။

တႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉၽူႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသီလိူင်ၶမ်း ( မၢၼ်ႈၸၢမ် ) ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး TYO  ၊ ၸုမ်း NRC ႄလႈ ၸုမ်း CPS ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ေသၸွႆႈထႅ်မ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၊ ပၼ်ပႃးတၢင်းႁုလွင်ႈႁေႉၵင်ႈ ေၽးဢၼ်ၸၢင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသု ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၶႂ်ႈမေႇ ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်းတီႈဢၼ်သိုၵ်းတႆးယူႇဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၊ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် သွင်ပွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 4 လႄႈ ဝၼ်းထိ 5 သွင်ဝၼ်း ၊ တင်းသွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆ ပဵၼ်ၽၢႆႇဢၼ်လေႃႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တိူဝ်ႉၼမ်လိူဝ် ၊ တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ ပႆႇထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၶဵင်ႈတေႃႈၵၼ်ဝႆႉ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ေတဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၸိူူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်တင်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶပ်းၶိုင်တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ ၸဵပ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပၢႆႈေၽးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉလႄႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈ ယူတ်း ယႃ ၽူႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းေသ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 50 သႅၼ် တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈၵိၼ် ယႅမ်ႉၽူႈပၢႆႈေၽးၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။

သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆးSSPP  ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၶဝ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းFPNCCဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဝ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၊တပ်ႉၶဝ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၊
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 လႄႈ 2 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်လုမ်း MPC ၽၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် မိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးSSPPတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းတပ်ႉဢိူၺ်းလီတေႃႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 
Photo by - Sai Yan Phay
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650082278409044&set=pcb.1650082665075672&type=3&theater

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.