ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်း တင်း 13 သၢႆၸႂ်ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းေတလႆႈဢွၵ်ႇမႃး

6/29/2561 09:57:00 ก่อนเที่ยง

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ေၵႃႉႄလႈၶူးၽုိၵ်းသွၼ် 1 ေၵႃႉ ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈမႃးႁူၵ်းဝၼ်းပၢႆၸဵတ်းဝၼ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႂ်းမ...

13 သၢႆၸႂ် ဢၼ်ႁၢႆလၢႆၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၵမ်ႈၼမ်

6/28/2561 04:03:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမႄႈသၢႆၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 12 ၵေႃႉ...

ၸုမ်းလမ်ၼမ်ႉ မူိင်းဢင်းၵိတ်ႈၶဝ် ဝိၼ်ၶၢမ်ႈၾႃႉ ဢၢၼ်းထုိင်ထမ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ေၵႃႉ

6/27/2561 12:50:00 ก่อนเที่ยง

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလမ်ၼမ်ႉမူိင်းဢင်းၵိတ်ႈၶဝ် ဝိၼ်ၶၢမ်ႈၾႃႉမႃးေသ ဢၢၼ်းထုိင်ထမ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ေၵႃႉ လူ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၺွပ်းၵူၼ်းႁၢႆႉထိူဝ်​​ၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

6/23/2561 06:48:00 ก่อนเที่ยง

ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ဢႃႇယု (32) ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉထိူဝ်​​ၶေႃးတၢႆတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈမႄႈၵိုတ်ႉလူင် ဢ...

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတႆးေၵႃႉၼုိင်ႈ သုိဝ်ႉထီႇထႆးတီႈၼူိဝ်လွႆြၽႃးထၢတ်ႈၵွျင်းၶမ်း 5 ဝႂ် ထုၵ်ႇထီႇထႆးသူးထိၼုိင်ႈ 30 လၢၼ်ႉ

6/16/2561 07:03:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 16.30 မူင်းၼၼ်ႉ  ၽူႈၵွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဢုထႆး ၽူင်းၸၼ်း ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈ မိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း

6/14/2561 08:17:00 หลังเที่ยง

ၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ ၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းမႃးလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈၼမ်ႈထူမ်ႈ ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းပၢႆဢမ်ႇၵ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးၾႆးၾႃႉလုတ်ႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈတၢႆထင်တီႈ

6/14/2561 07:39:00 หลังเที่ยง

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇပေး ဢႃႇယု 46 ပီ ၸႃႇတိ ယူႇဝၢၼ်ႈလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မႃးႁဵတ်းၵၢ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

6/11/2561 07:40:00 ก่อนเที่ยง

တီႈ ဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်း တူဝ်ႈၸွတ်ႇ တင်းဝဵင်း တင်းဢိူင်ႇ တင်ႈတႄႇဢဝ် ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတေၽႅဝ်ႈလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တိၺွပ်းမႂ်ယဝ်ႉ သူင်ႇၶုိၼ်းမူိင်းၽႂ်မၼ်း

6/08/2561 11:35:00 หลังเที่ยง

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် กระทรวงแรงงาน ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵႂႃႇ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမ...

ၽူႈမီးတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇ တဵမ်ၼႃႈတီႈလၢႆးၶႃႈ ေတလႆႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း

6/04/2561 08:45:00 ก่อนเที่ยง

ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇတဵမ်ၼႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢၼ် ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ  ၼႃႈမၢႆ  ပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းမီးၼွၼ်ၸွမ်းသူပ်း ၸိုဝ်ႈ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.