ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလမ်ၼမ်ႉ မူိင်းဢင်းၵိတ်ႈၶဝ် ဝိၼ်ၶၢမ်ႈၾႃႉ ဢၢၼ်းထုိင်ထမ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ေၵႃႉ


ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလမ်ၼမ်ႉမူိင်းဢင်းၵိတ်ႈၶဝ် ဝိၼ်ၶၢမ်ႈၾႃႉမႃးေသ ဢၢၼ်းထုိင်ထမ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ေၵႃႉ လူၺ်ႈၾၢႆႇၵၢၼ်ဝိၼ်ထႆးၶဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႂ်တူဝ်ၶူိင်ႈဝိၼ်တင်းၶူိင်ႈၸွႆႈထႅမ်ေသ ဢၢၼ်းမႃးထုိင်မူိင်းထႆးမွၵ်ႈဝၢႆႇသၢမ်မွင်းယဝ်ႉ သုိပ်ႇၵႂႃႇထုိင်တီႈထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။တင်းၶၢဝ် khaosod တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 ၼႆႉ တင်းၾၢႆႇၵုမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ဝိၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈဝႂ်တူဝ်ၶူိင်ႈတင်ႈၶူိင်ႈမႆႉၶူိင်ႈမုိဝ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸူိဝ်းၼႆႉပၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်လမ်ၼမ်ႉ မူိင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၶဝ် တႃႇေတမႃးၸွႆႈထႅမ်ႁႃ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် (ၸုမ်းမူပႃႇ ဢေၶတမီႇ) 13 ေၵႃႉ တီႈဢၼ်တိတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း မူိင်းႄမႈသၢႆ ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆယဝ်ႉ။


นายกุศล ศรีตุลานุกต์ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈပရိၵၢၼ်ၵႂၢင်းႁူိဝ်းဝိၼ်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵႂႃႇမႃးလူၺ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဝိၼ် TG 917 ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လူိၼ်ႈထူၼ်ႈႁူၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 21.30 မွင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ) ေသ ဢၢၼ်းမႃးထုိင်ၵႂၢင်းႁူိဝ်းဝိၼ်သုဝၼ်ႇၼၽုမ်းမွၵ်ႈ 15.00 ဝၼ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။


လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 13 ေၵႃႉၼႆႉ တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆးၶဝ် လၢႆလၢႆၾၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈႁႃမႃးယဝ်ႉ တင်ႈႄတႇႁၢႆၵႂႃႇၸုိင် ထုိင်မႃး 5 ဝၼ်းယဝ်ႉေသဢမ်ႇၵႃး တင်းၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈသူင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်မႃးၸွႆႈထႅင်ႈမူိၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
27/06/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.