ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

13 သၢႆၸႂ် ဢၼ်ႁၢႆလၢႆၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၵမ်ႈၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမႄႈသၢႆၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 12 ၵေႃႉ ႄလႈ ၶူးၽိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉလွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ၽႃႇ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵႂႃႇၺႃးၼမ်ႉၼွင်းၼႂ်းထမ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းလႆႈသေ  ႁၢႆလၢႆယူႇဝႆႉ    


လုၵ်ႈႁဵၼ်း12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢႃႇယုၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ မီးၼႂ်းၵႄႈ 11 ထိုင် 16  ပီ  ၵေႃႉပဵၼ်ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်သမ်ႉ ဢႃႇယု မီး 25 ပီ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉမႃးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းႄမႈသၢႆ ယွၼ်ႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်လႄႈ ထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸုမ်းတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မူႇပႃႇဢၵႄႇတမီႇ ပေႃးပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးၵေႃႈဝႃႈ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢင်ႇၼင်မူထိူၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ  


ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ယူႇပွၵ်ႉပႃႇမိူတ်ႇ ဝဵင်းႄမႈသၢႆ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းတႆး ပႃး 8 ၵေႃႉ   ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇယၢင်း ပွၵ်ႉပႃႇမိူတ်ႇ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဝဵင်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ဝဵင်းၽၢင်ၶမ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႈၼင်ႇ ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉသေပိူၼ်ႈသုတ်း ဢႃႇယု 11 ပီ ၸိုဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁွင်ႉ ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง  ဢၼ်ယူႇႁူင်းႁဵၼ်း อนุบาลแม่สาย ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ၼွင်ႉတမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးတူတ်ႈ ႄလႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ပႃႈၼၢင်းၶမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယွင်း၊ ၼွင်ႉတမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလီ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႈ


ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃးၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ The Asia Heart News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်း ၵေႃႈ မီးပႃးၸွမ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်း - လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၸုမ်း uwsa  တပ်ႉသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Asia Heart News ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းထႆး၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈလူး ဢႃႇယု 16 ပီ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉပၼ်ပေႃႈႄမႈၶဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈထႆးမၼ်းၸၢႆး ႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး ။ 


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမွၵ်ႇဝႃႈၽႂ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶတ်းႁႅင်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႇတဝ်ႁႃ တႃႇႁႂ်ႈႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးယူႇ  ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူပ်ႉႁၼ်ၶိုၼ်း ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းေသ မီးတပ်ႉသိုၵ်းႁိူဝ်းၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း ၸုမ်းၸွႆႈၽေးသၽႃႇဝ  ႄလႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇလမ်ၼမ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ၶူၼ်ႉႁႃ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁႃၼႂ်းထမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၼွၵ်ႈထမ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းလုတ်ႇၼမ်ႉၼႂ်းထမ်ႈဢွၵ်ႇေသ ၶတ်းၸႂ်ၶတ်းႁႅင်းမႃး လႆႈဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 28 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈဝၢၼ်းတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း၊ ၽီပႂ်ႉထိူၼ်ႇပႂ်ႉၶိူဝ်း ပိူင်လူင်မၼ်း ဝႆႈဝၢၼ်းၵၼ်ႇတေႃး ၶုၼ်ၽီ ၶုၼ်ၼၢင်း ဢၼ်ပႂ်ႉပႃးထမ်ႈလူင်လွႆ ၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇပႂ်ႉထႃႈယူႇတီႈႁိမ်းထမ်ႈ


ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ( မွၵ်ႈ 7- 8 လၵ်း ) တူၼ်းႁၢဝ်းလွႆလူင် ဢၼ်မီးၼိူဝ်ထမ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးယူႇတီႈၵႆမုင်ႈတူၺ်း မိူၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႄၽၶုၼ်ႁူဝ်သေ ၼွၼ်းငၢႆဝႆလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ လွႆၼၢင်းၼွၼ်း  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွႆလုၵ်ႈၼႆႉသေ  ဢပုမ်ႇဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သိုပ်ႇမွၵ်ႇၶႆႈႄၼၵၼ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵေႃႈ မီးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်  ဢပုမ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈယိင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး မိူင်းၵဵင်းႁုင်ႉ ၼၢင်းၼိုင်ႈ  လၵ်ႉႁၵ်ႉမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းလဵင်ႉမႃႉၼႂ်းႁေႃ ဢၼ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢမ်ႇပဵင်းၵၼ်၊  မိူဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁုၵႂႃႇၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လႃးလႃးလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းလႄႈ တင်းၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉမႃႉၵေႃႈ လႆႈလၵ်ႉပၢႆႈၸွမ်းၵၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၵေႃႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းလင်မႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉၼမ်ႉမႄႈၶွင်မႃးတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸုၸဝ်ႈယိင်း လႆႈၺႃးပိုၼ်ၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ လုတၢႆၵႂႃႇႄလႈ ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်ၼႃႇဢႃးလႃးသေ ဢဝ်ၶဵမ်ပၵ်းမူၺ်းႁူဝ် ၶိုၼ်းတႅၼ်းၶိုၼ်းၵွၵ်းႁူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ လိူတ်ႈတီႈႁူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်း လႆမႃးပဵၼ်သၢႆသေ ယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉႄမႈသၢႆ တူဝ်တၢႆၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈ လႆႈယဵၼ်းပဵၼ်မႃး လွႆၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
28/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.