ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်း တင်း 13 သၢႆၸႂ်ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းေတလႆႈဢွၵ်ႇမႃး

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ေၵႃႉႄလႈၶူးၽုိၵ်းသွၼ် 1 ေၵႃႉ ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈမႃးႁူၵ်းဝၼ်းပၢႆၸဵတ်းဝၼ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႂ်းမူိင်းထႆးႄလႈ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ် မႃးၸွႆႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼင်ႇႁုိဝ်ေတလႆႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၵၼ်တင်းၶုိၼ်းတင်းဝၼ်းေသဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်လၢႆးၶဝ်ေၵႃႈ ပုိၼ်ႇၽၢဝ်ႇၵႂႃႇေပႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈေသ ၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈေပႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၵွျမႃးမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ပႃးထုိင်တီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ဝၼ်းထိ 29/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်း 20.00 မွင်းပၢႆ ဝၢႆးေသ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်း မႃးဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ပုိၼ်ေၽမဵတ်ႉတႃႇတီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွင်း ေၸႈဝဵင်းႄမႈသၢႆ ေၸႈတွၼ်းၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈေတပွၵ်ႈၶုိၼ်းၵွျမူိဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်း လႆႈယဵမ်ႉၸႂ်းတူင်ႉတၵ်ႉပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းေသဢမ်ႇၵႃး ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉဝႆႉၸွႆႈထႅမ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉေသ ၽူႈသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈတွင်ႈထၢမ်ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတွပ်ႇဝႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ေၵႃႉႄလႈၶူးၽုိၵ်းသွၼ် 1 ေၵႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းၼၼ်ႉ ယင်းတုိၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇႄလႈ လွတ်ႈေၽးလွတ်ႈလၢၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႈယူႇ ထႅင်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၵူၺ်း ေတလႆႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆေသ ေပႃးထုိင်မႃးမူိဝ်ႈၽုၵ်ႈထႅင်ႈဝၢႆးဝၼ်းေၵႃႈ ၸဝ်ႈေပႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ေတၵွျမႃးမဵတ်ႉတႃပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼုိင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈေပႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈႄလႈ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းပုတ်ႉထတင်းလၢႆ ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထုိဝ်ၸဝ်ႈပႃးၼုိင်ႈေသဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈလႆႈၵွျမဵတ်ႉတႃႇပၼ် ေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမူိင်းၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမူိင်းေသ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ၵျၢင်ႉၵမ်သိၼ်ထမ်း ယူႇၼႂ်းထမ်ႈၸုိဝ်ႈသဵင်လုိဝ်းလင်ၸဝ်ႈပႃးၼုိင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

FB-Photo:
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
29/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.