ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်း တူဝ်ႈၸွတ်ႇတင်းဝဵင်းတင်းဢိူင်ႇ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 9 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈပၢႆပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။


 လုင်းၸၢႆးယွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ပွၵ်ႉသေ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၵူႈပွၵ်ႉ  ။ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉဢၼ်မီးတီႈတႅမ်ႇ ယေႈၶႅၼ်းၼႃႇ ။ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ မီး 1214 လင် ၊ ဢၼ်လုသုမ်းႁႅင်းၼႆႉ မီး 196 ႁိူၼ်း ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ မီးၵႂႃႇ 3345 ၵေႃႉ ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃး ၽႃဢုတ်ႇႁူဝ်ႉလုလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ မီး 20 လင် ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ လုၵွႆ ။  


ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ၊ သတ်းလဵင်ႉၸွမ်းႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႆႇ ၊ ပဵတ်း ၊ မူ ၊ မႃ ဢၼ်လွင်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႈမီးၼမ် ၊ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေလွင်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူင်လၢင် ။ လိူဝ်သေၼႆႉ  မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၊ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵေႃႈ လုသုမ်းၼမ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆယူႇလႄႈ ပႆႇပႃႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး ။  


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင်တဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ ၵဵပ်းသိမ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ယူႇ ။ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းသင် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇလႄႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ။ လွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ လူဝ်ႇယူႇၵူႈပိူင်ပိူင် ၊ ၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႄလႈ တႃႇတေပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးဢၼ်လႆႈလုၵွႆ ၼႆယဝ်ႈ ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၼိူဝ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလုၵွႆ 1 လင် ၊ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈသေလုသုမ်းမွၵ်ႈ 23 ဢေႇၵ ၼႆယဝ်ႈ ။


 လုင်းၸၢႆးယွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၽွတ်ႈဝႆႉၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၽူႈထူပ်းေၽးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉတၢင်းလူႇဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမႃးၸွႆႈထႅမ် ။ ဢွင်ႈတီႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မီးတီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ။ ၽႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၶဝ် ႁဵတ်းႁေႃႇၶဝ်ၽၵ်းၸွၵ်းမႃးၸႅၵ်ႇပၼ် ၊ မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ယႃႈယႃလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းမႃးလူႇပၼ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ မီးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်လႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ်  ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းမႃးသေၵမ်း ။ 


ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ 
1 ) ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း မၢႆၾူၼ်း 09 4037 64715 
2) ၸၢႆးလႃႉဢေး  မၢႆၾူၼ်း 09 4037 46697 
3) ၸၢႆးဢူး မၢႆၾူၼ်း ႐9 4037 31300 
4) ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း 09 4037 23060 
5 ) ၸၢႆးေၼႃႇသႅင် 09 89963 6577 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 

FB-Photo: Sai Sai Sar Aung
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
11/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.