ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတႆးေၵႃႉၼုိင်ႈ သုိဝ်ႉထီႇထႆးတီႈၼူိဝ်လွႆြၽႃးထၢတ်ႈၵွျင်းၶမ်း 5 ဝႂ် ထုၵ်ႇထီႇထႆးသူးထိၼုိင်ႈ 30 လၢၼ်ႉ

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 16.30 မူင်းၼၼ်ႉ  ၽူႈၵွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဢုထႆး ၽူင်းၸၼ်း ေၸႈဝဵင်းႄမႈၾႅၵ်ႇ ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈတီႈ ၼၢင်းၼၢင်းဢိၼ်း (ဢမ်ႇမီးၸုိဝ်ႈၶူိဝ်းႁူိၼ်း) ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး ဢႃႇယု 26 ပီ မူိဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ဝႂ်ထီႇထၢႆး 5 ဝႂ် မၢႆ 223131 မႃးလူင်းၸုိဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈထုၵ်ႇသူးရၢင်းဝလ်းထိၼုိင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတပႂ်ႉႁပ်ႉထုၵ်ႈငုိၼ်းဝၢတ်ႇထႆး 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ (သၢမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဢုထႆး ၽူင်းၸၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈသွပ်ႇထၢမ်ေသ ၼၢင်းၼၢင်းဢိၼ်းၶႆႈေၼဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈပူိၼ်ႈၵူၺ်း မီးတုိဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶုိၼ်ႈ လွႆြၽႃးထၢတ်ႈၵွျင်းၶမ်း တီႈေၸႈဝဵင်းႄမႉႁေႇ ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇေသ လႆႈသုိဝ်ႉထီထႆး 5 ဝႂ်ေသ မွင်းပႂ်ႉတူၺ်းဝၼ်းထီေတဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉသမ်ႉၸပ်းထီႇထႆးတင်းမူတ်း 5 ဝႂ် မႅၼ်ႈငုိၼ်းထႆး 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ (သၢမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ) ဢွၼ်ၵၼ်လီၸႂ်ၸူမ်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈေသ ၸင်ႇလႆႈပႃးၵၼ်မႃးၸႅင်ႈမၢႆဝႆႉ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇၵဵင်းမႆႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ဝၢႆးၼႆႉေတၶဝ်ႈမူိင်းၵုင်းထဵပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတႁပ်ႉသူးငုိၼ်းရၢင်းဝလ်းေသ ငုိၼ်းတီႈလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ေတၵဵပ်းဝႆႉပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၶဝ်ေသ သမ်ႉေတၵဵပ်းဝႆႉႁဵတ်းပဵၼ်တုိၼ်းလၢင်းတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်မူိဝ်းၼႃႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ေၵႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
16/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.