ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈမီးတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇ တဵမ်ၼႃႈတီႈလၢႆးၶႃႈ ေတလႆႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း

ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇတဵမ်ၼႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢၼ် ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ  ၼႃႈမၢႆ  ပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းမီးၼွၼ်ၸွမ်းသူပ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႈမၢႆ ဢႃႇယု 52 ပီယူႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶူးေမႃယႃလူင် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးယဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေလႆႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတၢင်းပဵၼ်မၼ်းၼၢင်း ။

ၼၢင်းမျႃႉမွၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇႁၼ်မၼ်းၼၢင်းသေ ၸွႆႈပိုၼ်ၽေႈၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈမၢႆ တႃႇေတလႆႈတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်းလႄႇတႆးၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းသေ ၵႂႃႇႁၼ်ပႃႈမၢႆ ။ လႆႈႁၼ်ၼႃႈမၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလႄႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၸမ်ၸမ် သူပ်းမၼ်းပဵၼ်ယဵၼ်းၼႃႇၼႅၼ်ႇလႄႈ ထၢၼ်ႈပေႃးမီးတူဝ်ၼွၼ် ၊ ပႃႈမၢႆႄတႉ ဢမ်ႇႁုတူဝ်မၼ်း ၊ မႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယု 8႐ ပၢႆ တႃမူဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆးၸဵပ်းလုၵ်ႈယိင်းလီလီ ၊ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇၵၼ်ႄမႈလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉၵူၺ်း ၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယိၼ်းဢီးလူၼႃႇဢႃးလႃးေသ ဢဝ်ၵိမ်းၺိပ်ႈဢွၵ်ႇပၼ် ၼွၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး လႆႈ 8 တူဝ် ၊ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႄလႈ ပႃႈမႆၢၼႆႉ ၵိၼ်းၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၶၢၼ်ၸႂ် ၊ ၵႂၢမ်းၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈလီလီ။ မိူဝ်ႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ၼႃႈပဵၼ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉႄတႉ တိုၼ်းပႃးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇ ၊ မိူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃး ယႂ်ႇ ၊ ဝၢႆးမႃးၸင်ႇၽေႈလၢမ်းလူင်မႃး ၊ ပေႃးၵိၼ်ၽိတ်း ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵိၼ်ပႃ ယေႈၶႅၼ်းၼႃႇ ၊ မၼ်းေတ ၶူမ်းၵၢႆးလူင်မႃးသေ ပေႃးယၢႆးသမ်ႉပဵၼ်ယဵၼ်း ၊ ႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ မၼ်းၸင်ႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ တၢင်ႇၼိူဝ်ေၾႉသ်ပုၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၼၢင်းမျႃႉမွၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မိၼ်းေသႃႇဢွင်ႇ လုၵ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးဝႃႈ တေၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၼႆလႄႈ  ပႃႈမၢႆၶဝ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းၸႂ်သေ ၸုငိုၼ်းၵႃႈလူတ်ႉၵႃႈၵႃးသေယဝ်ႉ မဝ်လူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း ၊ ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းပၢႆ  မႃးၸွမ်းသူင်ႇပႃႈမၢႆ ၊ ဝၼ်းထိ 4 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸင်ႇမိူဝ်းထိုင်တီႈ ဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉေသ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မေႃယႃလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မိၼ်းေသႃႇဢွင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉပႃႈမၢႆမူိဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸမ်ႇပူႇသီႇရိဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈၸႅတ်ႈတူၺ်းပႃႈမၢႆႄလႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈလွင်ႈယေႃးၵႃႇမၼ်းလီလီ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢမ်းတူၺ်းႄတႉ  ဢၢပ်ႈေတပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ယဵၼ်း ။ တၢင်းပဵၼ်မဵဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈလႆႈႁၼ် ၊ ပႃႈမၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်မႃးၸဵမ်ၵိူတ်ႇ ၊ သမ်ႉပိုတ်ႉပွႆႇဝႆႉ ၸဵပ်းယဵၼ်းမၼ်းႄလႈ  တႃႇတေယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းမိူၼ်ၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ ေတယၢပ်ႇယဵၼ်းယူႇ ။
ၵူၺ်းၵႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပႃႈမၢႆ ပေႃးတေၸၢင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉလႆႈ ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ၊ ၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၵႂႃႇလႆႈ ။ ၵႃႈယူတ်းယႃ တေသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ်တႄႉပႆႇႁု ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႃႈမၢႆၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ၵူၺ်းလႄႈ တေႁႃၸဝ်ႈတႃႇၼတၢင်းလူႇပၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် ဢီးလူမၼ်းၼၢင်းသေ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတီႈ  ေၵႃႉဢၼ်ၸွမ်းသူင်ႇပႃႈမႆၢ ၵႂႃႇယူတ်းယႃ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမျႃႉမွၼ်း မၢႆၾူၼ်း 09 404 - 643 - 288 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။

Photo: Min Zaw Aung
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
04/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.