ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးၾႆးၾႃႉလုတ်ႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈတၢႆထင်တီႈ

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇပေး ဢႃႇယု 46 ပီ ၸႃႇတိ ယူႇဝၢၼ်ႈလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ လႆႈပဵၼ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၺႃးၾႆးၾႃႉလုတ်ႇသေ လုတၢႆၵႂႃႇ ။

ၸၢႆးမွင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းမွင်ႇပေး ( ဢႃႇယု 16 ပီ ) လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈႁိမ်းသီႇယႅၵ်ႉသၼ်တဵၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ပေႃႈၶဝ်ယူႇ ၸၼ်ႉတႂ်ႈသူင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ႁိၼ်ပုၼ် ၊ လုၵ်ႈသမ်ႉယူႇၸၼ်ႉၼိူဝ်သေႁပ်ႉဢဝ် ၊ ယၢမ်းၼၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးဝႃႈ ၵၢၼ်ၼၵ်းၼႃၼႃႇဢမ်ႇပေႉလႆႈလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸွႆႈ ၊ မိူဝ်ႈပေႃႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉႁၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉယွၼ်ႇလူင်းယူႇၼႂ်းထၢင်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉတီႈၵၢၼ်ၵေႃႉသၢင်ႈ ၊ ပေႃႈၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးသၢႆၾႆးၾႃႉယွၼ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၾႆးၾႃႉၸၢင်ႈလုတ်ႇသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တေႃႇပိူၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းဢဝ်မိုဝ်းမၼ်းၸၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉသေ  ဢၢင်ႈပၢၵ်ႈဢဝ်ပႅတ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁုဝႃႈသၢႆၾႆးၾႃႉတိုၼ်းလႆႈႁူဝ်ႈဝႆႉၸဵမ်ပိုင်း ၊ မၼ်းၸၢႆးလႆႈငိၼ်း သဵင်ပေႃႈၶဝ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၽိူဝ်ႇႁွင်ႉပိူၼ်ႈမႃးတူၺ်းၵေႃႈ သၢႆၸႂ်ပေႃးၶၢတ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၼၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။


ပႃႈဢွင်ႇ မေးၼၢင်းလုင်းမွင်ႇပေးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုင်းမွင်ႇပေး လႆႈလုတၢႆၼႆႉသေ ၽၢႆႇတင်းၵုမ်ႇပၼီႇၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်၊ ၶဝ်တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼတင်းသဵင်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပႃႈႁၼ်မႃးပၼ်ငိုၼ်းသင်၊ ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉတီႈ ၸုမ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၶဝ်မႃးၸွႆႈဢုပ်ႇပၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်။

ၸၢႆးပိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇမၢႆမီႈၸုမ်း HRDF လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးမီးဝႆႉသေ   ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ေၽးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လုတၢႆၵႂႃႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သၢႆႈတႅၼ်း ( ၵွင်ထုၼ်ႊငိုၼ်းထူတ်ႉထႅၼ်ႊ ) ၶဝ် တေတႅၼ်းသၢႆႈပၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 60 ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်တႃႇ 8 ပီ ။ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပိူင်ၵူၼ်း (  ပရၵၢၼ်သင်ၶူမ်ႊ ) ၸိုင် တေလႆႈထႅင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပုၼ်ႈၶွင်ၵႃႈႁႅင်း ( မိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈၵႃႈႁႅင်း 1 ဝၼ်း 3 ပၢၵ်ႇၸိုင် ေတလႆႈၵႃႈၸႃႇပၼ 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ) ၼႆယဝ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆး ၸၢင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁေႉ ၵင်ႈၵႅတ်ႇၶေၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ပၢင်ၸႃႇပၼလုင်းမွင်ႇပေးႄတႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉလွင်းဢေႃႈ ပွၵ်ႉသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/ 06/2018 ၼႆႉ ။  လုင်းမွင်ႇပေးၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းပဢူဝ်းသေ မီးလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸွႆႈပေႃႈသေတႃႉ ပႆႇပေႉတူဝ်၊ ၵေႃႉႁၢတ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၊ ၵေႃႉလဵၵ်ႉသမ်ႉတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ သမ်ႉပၢႆ လဵင်ႉသူင်ႇမေႈထဝ်ႈ ဢႃႇယု 80 ပၢႆ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈမိူင်းတႆး။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၽူဝ်ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ငဝ်ၵဝ်ႉႁိူၼ်းလႆႈလုၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းတေလႆႈသိုပ်ႇပုတ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းႁႃလဵင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/06/2018 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.