ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၺွပ်းၵူၼ်းႁၢႆႉထိူဝ်​​ၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ဢႃႇယု (32) ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉထိူဝ်​​ၶေႃးတၢႆတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈမႄႈၵိုတ်ႉလူင် ဢိူင်ႇမႄႈၵႃးသႃ ​​ၸေႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ​​ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈမီးႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်​​သေ မႃးတၢင်းႁိူၼ်းႁၢမ်းၼၼ်ႉမႃးႁၼ်တူဝ်တၢႆ ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း ၼႂ်ဝၼ်းထိ 21/06/2018 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇမႃးထႅင်ႈဝၼ်းထိ 22/06/2018 ၸဝ်ၼႃႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ​​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်လႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢႆႇသူဝ်း ဢႃႇယု (50) ပီ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းလႆႈပႃးမိတ်ႈၼိုင်ႈမၢၵ်ႈ ၼႂ်းထဵင်ၵၢင်သူၼ်ၶဝ်ႈ​​ၶေႇ (ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်တီႈႁိူၼ်းႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ​​​​သေ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ လႆႈႁႅမ်တၢႆ ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း တႄႉၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ​​သေ ႁဵတ်း​​ၼေလၢႆးမၼ်းႁႅမ် ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်းတၢႆၼၼ်ႉယူႇ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ​​ၼေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ "မိူဝ်ႈၽွင်းၶႃတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း ဢဝ်မိုဝ်းၵႂႃႇယိပ်းမႅၼ်ႈၶွင်လပ်ႉ​​မေးမၼ်းၸၢႆးဢႆႇသူဝ်းလႄႈမၼ်းၽိတ်းၸႂ်ၼႃႇ​​သေ ၸၵ်ႉဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇ​​ၶေႃး ဢွင်ႇဢႃႇလႃးမိဝ်း​​သေ ထိုင်တီႈတၢႆၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။


ဝၢႆးၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၶၢႆႉၶူဝ်းမၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇထႅင်ႈသူၼ်ၼိုင်ႈ​​တေႃႇၼႃႈၵၼ်ႁိမ်း ၼၼ်ႉ​​သေ​​ တေႃႇ​​ပေႃးၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၺွပ်းလႆႈတူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဝႃႈတၢင်ႈၸႂ်ႁႅမ်ပိူၼ်ႈတၢႆၼႆ​​သေ ၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ
​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.