ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈ မိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းမႃးလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈၼမ်ႈထူမ်ႈ ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းပၢႆဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းေယးၵူၼ်ႇပင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇလၢႆသၢႆ။ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းမႃးလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးလွင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇၼ်ႂးပွၵ်ႉ ၵျတ်ႉပျိၼ်ႇတူၵ်း သေယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 5 ၵေႃႉ  လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ ၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ။


ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽူႈထူပ်းေၽးလိၼ်ၵူၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်း 2 လင် လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃး ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇၸၼ်ႉလဵဝ်လႄႈ ၸင်ႇတိူဝ်ႉသၢင်ႈႁႅင်းၼႃႇ။ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း။ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ( မင္းတံတား) ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 2 မူင်း ထၢင်ၼမ်ႉဝတ်ႉၵျႂင်း ( မစိုးရိမ္  ) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈဝတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ၊ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၺူင်းယႃမိူင်းၵုတ်ႈၼႆယဝ်ႉ 


တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထိ 10 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ မီးလွင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလၢႆတီႈ ။ လုင်းတဵင်းသေႃႇ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်ပလွင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆလႆႈထူပ်းၺႃးၾႆးမႆႈလႄႈ တိုၵ်ႉမူၼ်ႉမေးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇ၊ ၼႃႈလိၼ်ပႆႇပေႃးၼႅၼ်ႈၼႃလီ၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၾူၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇလၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၼ်ၵူၼ်လိၼ်ပင်း ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉႁိမ်းပၢၼ်းတပ်ႈလွႆလႄႈ ယေႈၶႅၼ်းၵူၼ်ႇငၢႆႈ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႃဢုတ်ႇဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈၵူၼ်ႇလူင်းမႃး၊ ႁိူၼ်းယေး 7 လင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ပွၵ်ႉၼမ်ႉေဝႃႇ ၊ ပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်းလႄႈ ပွၵ်ႉ 4 ၵေႃႈ လႆႈလုၵွႆၵႂႃႇ ။


ယၢမ်းလဵဝ်ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ႁိူၼ်းၽႂ်တေလုၵူၼ်ႇထႅင်ႈလႄႈ လႆႈၾၢင်ႉသတိယူႇဝႆႉေသႇသေႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႄတႉ ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းလႄႈ ၶၢႆႉၵႂႃႇၼွၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၼႆယဝ်ႈၼႆႉသေပႆၢဢမ်ႇၵႃး တၢင်းၵႂႃႇ ၼမ်ႉသၼ်ႇ - သီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ - မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ - မိူင်းငေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သမိူင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈလီလု ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇမႃးဢိုတ်းတၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်တၢင်း ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပျသၼႃႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဝႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်မႃးႁဵတ်း သင်ပၼ်တေႉ တေႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇမႃးႁိူၼ်းၵေႃႉၵေႃႉသေ ၸွႆႈၵၼ်ၶုတ်းလိၼ် ထူမ်လိၼ် မေးတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ႇပဵၼ်လႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

FB-Photo : အပ္ လံု 
ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
15/06/2018 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.