ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ 18 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတိူင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉ

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈ (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼိူဝ်ၶူဝ် สะพานจันทร์สม ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် วโรรส ၵဵင်းမႆႇ ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ဝႃႈ တီႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈႄမႈၼမ်ႉပိင်းၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး / ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် မႃးၸုၵၼ်ယူႇပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၽုင် ၼိူဝ်ၶူၼ်တၢင်းတီႈပိူၼ်ႈလတ်းၵႂႃႇလတ်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢႆးႁူၵၢႆးတႃ လိူတ်ႇႁွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 18 ၵေႃႉ ပႃးတင်းယိင်း ၊ တင်းၸၢႆးႄလႈ လႆႈတိၺွပ်းတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မၢပ်ႇၶဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉႄတႉၸိုင်
( 1 ) ၸုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼင်ႈၼိူဝ်ႁၢဝ်းၶူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼွၼ်းလဵၼ်ႈၼိူဝ်ၶူဝ် တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ မီး 18 ၵေႃႉ ။
( 2 ) ဢမ်ႇမီးၽေးသင်သေ ပႃးလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ (ဢႃဝုတ်ႉ) ၼႂ်းၵေႈၵူၼ်းၼမ် 1 ၵေႃႉ
( 3 ) ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ် / ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉေသ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး 1 ၵေႃႉ
( 4 ) သိမ်းဝႆႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း တႃႇတေၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်
( 5 ) ၵိၼ်ဝႆႉယႃႈမ 1 ၵေႃႉ
( 6 ) ၵိၼ်လဝ်ႈၼိူဝ်တၢင်းတီႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇမႃး 2 ၵေႃႉသေယဝ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်သေ တေမၢပ်ႇမႂ်ပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ႁူပဵၼ်တႃ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢၢပ်ႈတေသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတႃ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁၢင်ႈၸႃႉ သင်ဝႃႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႈ


ၼ်ႂးၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄထႅင်ႈၶလိပ်ႉဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ 1 ဢၼ်ေသ လၢတ်ႈမွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼင်ႇၵဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမေးၵၼ် ၊ ဢဝ်ၶွၼ်ႉဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈေပး ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇတင်းၼမ် ႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ ၊ ဢဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃႇဝဵင်းႁၢင်ႈၸႃႉၼႆယဝ်ႈ ။ 


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢႆးပိူင်း ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်ႇသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ႁဝ်းဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းသင်လူင်လၢင်ၼႆသေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃယူႇမေႃၵိၼ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢႆးႁူၵၢႆးတႃပိူၼ်ႈသေ ၺႃးပိူၼ်ႈၸႅင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼင်ႇၼႆ လွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇလမ်းႁႅမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈႄပးၼၼ်ႉႄတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၊ ဢမ်ႇႁၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးဝႆႉႄလႈ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁိုဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးပိူၼ်ႈမၢပ်ႈၼေးသႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းေသၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ ။ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/07/2018
Photo: chiangmainews
ขับเคลื่อนโดย Blogger.