ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈၶၢႆႉႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး


တီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်မႃးႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉယၢဝ် လူၼ်ႉၼွင်းသွင်ၽင်ႇ လူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတိ်ူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ပႃးတင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလွတ်ႈၽေးၼမ်ႉဝႃႈၼႆ

ၼၢင်းမေႃႇ  ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼႆးလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၶႄႇ လႄႈ လွၵ်းၼႃးဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၼႂ် ၊ သေယဝ်ႉ ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး သမ်ႉ လူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ။  မၢင်ႁိူၼ်းၼႆႉ ထူမ်ႈထိုင်ဢႅဝ် ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ထူမ်ႈထိုင်ႁူဝ်ဢူၵ်း ၊ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသေဢိတ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇတီႈ ႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈသုင် ၊ ထိုင်ဝၼ်း ဝၼ်းထိ 31 ၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢွၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼႆး  တင်းသဵင်ႈ မီးၵူၼ်း 7႐ ပၢႆ ၊ မီးၸုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵမ်ႉပေႃးၸႃႉ ၊ ၸုမ်း ယိၼ်ႇၺဵင်းေယးၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


 မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး 70 ပၢႆ ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸုမ်းၸွႆး ထႅမ်ၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း 6 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂႃႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ။  ဝၢၼ်ႈဢီၼႆးၼႆႉ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမီးပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 35 လင် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးၼမ်ႉ ဢၢပ်ႈတေမီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ။ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵေႃႈ လုသုမ်းၼမ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁုသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 ဢၼ်မီးတီႈ သၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉယၢဝ်လူၼ်ႉၼွင်း သႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းပၢႆ လႆႈပၢႆႈၼီႈၽေးၼမ်ႉ ။
 ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉ 12 ဢူးေသႇယႃႇမိၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇတီႇဝီႇပီႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 30 / 31 ၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်လႄႈ လႆႈပႃးတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ ၸုမ်းၶေမွတ်ႇၾႆး ၊ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၼ်တီႈလွတ်ႈၽေး ။ တင်းသဵင်ႈ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 160 ။ လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇ ဝႆႉပၼ်တီႈ ႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 28 ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼိူဝ်တၢင်းၵႃး တၢင်းၵႂႃႇၽၢႆႁူးမူၼ်ႈ ၊  ၶေးၼမ်ႉလႆလူင်းမႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈလွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈ ၵႃးၵေႃႈ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ  3 ဝၼ်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 31 ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=2497956350218146&id=100000114166357

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 31/7/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.