ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း 3 ၵေႃႉ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇတႂ်ႈလိၼ်

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 26 လႄႈ ၼ်ႂၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းမႃးႁႃႇယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်သုတ်ႉ လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်တၢင်းၵႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵေႈမိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶုတ်ႇ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။

လိၼ်လႄႈမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်သုမ်ႉတွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉတွပ်းၼၼ်ႉ လူမ်ႇလူင်းၵႂႃႇတႂ်ႈလိၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇတႂ်ႈလိၼ် မီး 3 ၵေႃႉ ၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးတိၼ်ႇလိၼ်း ဢႃႇယု ( 35 ) ပီ ၊ ဢူးသူဝ်းပၢႆႇ ဢႃႇယု( 35 ) ပီ လႄႈ ဢူးသေႃႇဢူး ဢႃႇယု (  40 ) ပီ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလိၼ်သေ ၶူၼ်ႉႁႃၶဝ်တင်းဝၼ်း ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ႁူပ်ႉႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇ လႄႈ တၢင်းၵႃးၵေႃႈ ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းႁိုင် ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵေႃႇၵၢႆႇ ၶူၼ်တၢင်း ၊ ၽၢႆၽွင်းငမ်းၸေႈဝဵင်း ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၶႄမွတ်ႇၾႆးၶဝ် ဢဝ်တၢင်းလူတ်းၵႃး ထုၺ်လိၼ်လူင်သေ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၽဵဝ်ႈသိမ်း ပၢၵ်ႈပၢႆႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ

Photo: IPRD-Mong Hsat
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
28/07/2018 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.