ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 97 ၵေႃႉ ဢၼ်ယိပ်းဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပွမ်

ၶၢဝ်ႇ thairath ထႆးရတ်ႉ  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး (တေႃးမေႃ) ၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိပ်းဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်ေသ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 တင်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ မီးယူႇ 97 ၵေႃႉ ။

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ၵႅမ်ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်း ၶဝ်ႈမိူင်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈသပ်းေသးႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇမႃးတေႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းထႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်ႈဢၼ်ၶဝ်တွၵ်ႇမႃးတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်ႈတီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းထႆးဢွၵ်ႇပၼ် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈတိၺွပ်းၶဝ်ဝႆႉေသပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၽၢႆႇ ၵူႈၵိၵ်ႉၵူႈရၢၼ်ႇ ၸွမ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် သပ်းေသးတူၺ်းၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းေသယဝ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ  ၵူၼ်းယိပ်းဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်မၼ်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ  97 ၵေႃႉ ၊ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90  ပဵၼ်ဝီႇၸႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်း  ဝီႇၸႃႇပွမ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်-ထႆးမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်။


လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ လႆႈတိၺွပ်းထႅင်ႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်ေသ ၶဝ်ႈမႃးတင်းတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်ႊမိူင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉဝႃႈ မၵေႇၶၢႆႇဢူး ၊ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ  မၼ်းၼၢင်းႄတႉ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်ႈဢၼ်တေႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ် ၸူဝ်းဢဝ်ၵုမ်ႇပၼီႇ Apple Service ဢၼ်မီးႁိမ်းလုမ်းတၢင်တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႈၵုင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပၼ်ၵူၺ်း တႃႇတေလႆႈဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၵႃႈႁဵတ်းမၼ်း  2 သႅၼ် 6 မိုၼ်ႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (ငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 6 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႈ ။


 ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ တေၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃႈသေ ေတသိုပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈတႆႇငိၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထိုင် ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တွၵ်ႇၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇပွမ် ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ ၵူၼ်းၵဝ်းလႅၼ်ႁဵတ်းပၼ် ဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ပွမ်  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁုၸွမ်းသင်သေတႃ ၸၢင်ႈလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းယွၼ်မၼ်း တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈယိပ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ဢၼ်ပွမ်  ပေႃးယိပ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ်ၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မိူင်းထႆးမီးၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း 1 မိုၼ်ႇ ထိုင် 2 သႅၼ်ဝၢတ် ႇ ၊ တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ပီထိုင် 10 ပီၼႆယဝ်ႈ ။Cr: thairath
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
30/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.