ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈၶူးသွၼ်ၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း

ၽူႈၵွၼ်းႄၸႈတွၼ်းၵဵင်းႁၢႆး ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ထူပ်းႁၼ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈၶူးသွၼ်ၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်း ၸဵမ်မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လူိၼ်တူၼ်ႈႁူၵ်း ေတႃႈထုိင်ၶမ်ႈၶုိၼ်းဝၼ်းထိ 2 လူိၼ်တူၼ်ႈၸဵတ်း 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ဝၼ်းပၢႆ ၶမ်ယူႇၼႂ်းၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်တင်း 13  ေၵႃႉႄလႈ လွတ်းေၽးလီၵူႈေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈၶူးသွၼ်ၶဝ် ယူႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ လပ်းသိင်ႇႄတႉႄတႉေသ ႁွင်ႉႁႆႈသဵင်ေပႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈႄလႈ ပႂ်ႉေတႃႇထုိင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်မႃးၸွႆႈေသ လွတ်ႈေၽးလီၵူႈေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတဢဝ်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈလွတ်ႇၼမ်ႉၼႂ်းထမ်း ႁႂ်ႈေပႃးႁႅင်ႈမူတ်းမူတ်းေသ ၸင်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ သင်ဝႃႈေတၸီးထမ်ႈေသယွၼ်ႇၸူိၵ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇတင်းသုင်ေၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးႁႅင်းၶတ်းႁႅင်းၸူိၵ်ႈလႆႈႄလႈၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈၵွၼ်းႄၸႈတွၼ်းၵဵင်းႁၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ မူိဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇထုိင်လႆႈတီႈ ႁၢတ်ႇပတ်ႉထယႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢတ်ႈႄလႈ ၸင်ႇလုိၵ်ႉၶၢဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈ 300-400 မဵတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸူမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႄလႈၶူႈသွၼ်ၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇသုိပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉႄတႉ လူဝ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၼႂ်းထမ်ႈဢွၵ်ႇတင်းမူတ်းေသ သင်ပဵၼ်လႆႈေၵႃႈေတသူင်ႇေမႃယႃႇ ၶဝ်တူၺ်းပႃးၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႄတႉ ေတသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇၸွင်ႇေတပႃႈၵိၼ်လႆႈၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်လႆႈၼၼ်ႉႄတႉပႆႇႁူႉၼႆယဝ်ႉ သင်ဝႃႈေမႃၶဝ်လႆႈၸဵတ်းေသးတူၺ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉၸုိင် တွၼ်ႈတႃႇေတသူင်ႇထုိင်ႁူင်းယႃၸူိဝ်းၼႆေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶပ်းၶုိင်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ ။


တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇၼႂ်းထမ်း ေတဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်းၼႃႈတီႈမူိင်းထႆး ၼွၵ်ႈမူိင်း ဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပၢႆးၸႂ်တီႈၵူိဝ်းယမ်ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းမႃးၵူႈလွၵ်းလၢႆးႄလႈ မူိဝ်ႈၶမ်းဝၼ်းထိ 29 ႄလႈ 30 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈေပႃႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်း မႃးမဵတ်ႉတႃေသ တၵ်ႉဝႆႉဝႃႈ ထႅင်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းေတလႆႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉႄလႈ လွတ်ႈေၽးၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
2/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.