ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်မူထိူၼ်ႇ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းထမ်ႈ လီၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်းတင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း


ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်  မူပႃႇဢၶေႇတမီႇ 13 ၵေႃႉ  ဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထုိင် 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ၼွၵ်ႈထမ်ႈတင်းသဵင်ႈ  ၼႂ်းဝၼ်းထိ ႑႐ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ  ဢွၼ်ၵၼ်လီၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း


ၼၢႆးၼရူင်ႊသၵ်ႇ  ဢူဝ်ႊသူၵ်ႇထၼႃႊၵွၼ်ႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉႁႃၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ ႑႐ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼႆႉဝႃႈ မီးၶၢဝ်ႇလီ လႆႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶမ်ၼႂ်းထမ် ဢွၵ်ႇမႃးတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ  လိူဝ်သေၼႆႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး မေႃယႃလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉႁိူဝ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႂ်ႉလုမ်းလႃး  ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းထမ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းထမ်ႈၽၢႆႇလင်ယဝ်ႉ   ပဵၼ်ဢၼ်ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်  ပႃႇရမီႇမုၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်ဢီးလူမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်သေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူႈၽၢႆၵူႈပႃႈ   လိူဝ်သေၼႆႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီထိုင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢင်ႇလူင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈမူႇၸုမ်း မႃးၽွမ်ႉ ၵၼ်၊ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉသေ ႁႂ်ႈဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ် သင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢၼ် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတီႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ် ပေႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်  ၸွႆႈၵၼ်ႁဵၼ်းသၢင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢွင်ႇမၢင်ႇလႄႈ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်း မႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႈ


လွင်ႈၸွႆႈဢဝ် ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းထမ်ႈၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇလမ်ၼမ်ႉ 18 ၵေႃႉ ၽူႈၸွႆႈလမ်ၼမ်ႉ ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢၼ်မီးပႃးတင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းထႆးၶဝ်  လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၸုင်ၸၼ် ပၢမ်ႉထိင်းဢွၵ်ႇမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇ 3 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼႂ်းထမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ( မွၵ်ႈ 2 လၵ်းပၢႆ)  တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းမႃး ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၼႆယဝ်ႈ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ တင်းၶူးၽိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈလုမ်းလႃးယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းႁၢႆး မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ၸႅတ်ႈၸိူဝ်ႉမႅၼ်းရေႃးၵႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းမႃးၼႂ်းထမ်ႈ ပၼ်ယႃႁႅင်း ယႃႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈယူႇၼႂ်းထမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၵတ်းငႅၼ်းငႅၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းပၢႆသေတႃႉ  မီးၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅၼ် မီးသတိပိင်ႇၺႃႇ မေႃလုမ်းလႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းပဵၼ်လူင်လၢင်သင် ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆယူႇတီႈႁူင်းယႃ တီႈဢေႇသုတ်း 1 ဝူင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ။


ထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၶမ်ၼႂ်းမၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ 6-7 လၵ်း မီး တၢင်းၶဝ်ႈသေ ပႆႇႁၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉသမ်ႉထူမ်ႈဝႆႉ၊ တႃႇတေၶူၼ်ႉႁႃၶဝ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇယဵၼ်းတေႉတေႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽီလၵ်ႉသိူင်ႇ   သမ်ႉမီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး- ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးၽေမိတ်ႉတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼမိတ်ႈဢၼ်မႅၼ်ႈမၢၼ်ႇ သႅၼ်ပဵၼ်သႅၼ်မီး မိူဝ်ႈႁူပ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်  သမ်ႉလွတ်ႈၽေးၵူႈၵေႃႉ  ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ယွင်ႈယေႃးပၼ်ႁႅင်းထိုင် ၶူးၽိုၵ်းသွၼ် ဢၼ်မေႃလုမ်းလႃးလႆႈလုၵ်ႈၼွင်ႉ၊ ဢမ်ႇၵူဝ် ဢမ်ႇႁေ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၽႄၵၼ် မီးၸႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၽႂ်မၼ်း  ၼႂ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉၵေႃႈ  မီးၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပေႃႇမႂ်ႇ   ပႃးတင်းႁိူဝ်းမိၼ်လၢႆလၢႆလမ်း  လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်လိုဝ်းလင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵႂႃႇတေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
11/07/2018
Photo: Online
ขับเคลื่อนโดย Blogger.