ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး rcss ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄသေ ပၢႆၵႂႃႇယူႇတီႈ လွတ်ႈၽေး တင်းသဵင်ႈမီးမွၵ်ႈ 5 ပၢႆ ၸမ် 6 ပၢၵ်ႇ ။

လုင်းၸၢႆးလူင် တႅၼ်းၽွင်းၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ဝၢၼ်ၼႃးလိူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢွတ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ သဵင်ပေႃးပၼ်းၼၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ငိၼ်းၵူဝ်ႇႁေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ႇပွင်ႇ ၽႃၸႃး ၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ ၵျွင်းလွႆၸွၵ်ႇ မွၵ်ႈသၢမ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇလႄႈ ၼႃးဢွတ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် မွၵ်ႈၵဝ်ႈသိပ်းပၢႆ ၊ ဢၼ်ၶႂ်ႈမႃးလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈမႃးၵေႃႈ ၵိုတ်းမီးထႅင်ႈ မွၵ်ႈၸဵတ်းပဵတ်ႇသိပ်းၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းၸၢႆးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ပႃးတင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ  ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵိုင်ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းတင်းသွင်လင်သေ လႆႈဢဝ်ၶဝ်သၢၼ်လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၊ ပီႈၼွင်ႉတင်းၵေးသီးၶဝ်ၵေႃႈမႃးၸွႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် မႃးၸွႆႈၵၼ် ၊ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ 0942-2160-890 ၼႆယဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇ တီႈႁိမ်းလွႆၸိူၼ်း ၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၼ်းၸဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ  ၵူႈပွၵ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းသင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ/ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸုမ်း JMC ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶဝ် တေၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိပၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႈ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.