ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းႄလႈ ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ်ၶဝ် လႆႈတၢႆတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14.7.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:10 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဢိူင်ႇမူဝ်းၺိၼ်း{မိုးညှင်း} ၸေႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ်ၶဝ် လႆႈတၢႆတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼႆႉႄတႉ ေတႇၸပဵၼ်တီႈႁိမ်းၸမ်မူႇဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶႃ{ဆန်ခါ) ဢူိင်ႇလူင်းၶိၼ်းေသ ပဵၼ်လွၵ်းပုိၼ်ႉတီႈလိၼ်ၶွင် ၵုမ်ႇပၼီႇၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ်ဢၼ်ၼုိင်ႈ မီးလိၼ်ၽင်ႇႁုိၵ်းၵူၼ်ႇပင်းလူင်း ၼႂ်းဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14.7.2018  ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 2:10 မူင်းၼႆယဝ်ႉ  ၽူႈဢုပ်ႉပူိင်ႇမူိင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဢူႈၵျေႃႇၸွႃႇဢွင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 30 ပၢႆသေ ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသမ်ႉ မီးယူႇ 3 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵမ်းလုိၼ်းသုတ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၵူဝ်ႇၼွင်ႇလတ်ႉ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶႃ{ဆန်ခါ} Green land လႆႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈလိၼ်ၽင်ႇႁုိၵ်းၵူၼ်ႇပင်းလူင်းၼႆႉေသ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ 40 ပၢႆလႄႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ 10 ၵေႃႉယဝ်ၼႆလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၶုတ်းႁႃတူဝ်တၢႆထႅင်ႈယူႇ ဢၢပ်ႈေတတၢႆၼမ်ယူႇ ၵူၼ်းတႆၢလႅပ်ႈေတမီးမွၵ်ႈ 30 ၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ႇၼွင်ႇလတ်ႉယင်းသုိပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈၵုမ်ႇပၼီႇၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ်ၶဝ်  တစ္သုံးလုံး ၊ေတာက္ပျကယ္ အလင္း ၊ရတနာအဓိပဓိ၊ ကြယ္ဝဆုံး ၊ ျမန္မာဝင္ဂိတ္ ယႃႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႄလႈလိၼ်ၸင်ႇလႆႈၵူၼ်ႇပင်းၼႆယဝ်ႉ။


ၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ် ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉၵူၺ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၽင်ႇႁုိၵ်းၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ 11 ပွၵ်ႈေသ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 78 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ 17 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆယဝ်ႈ။

Photo:FB- Kaung Kaung
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
14/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.