ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆလႄႈသိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးႁဵင်ပၢႆ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ tnla လႄႈ တင်းသိုၵ်းတႆး rcss/ssa ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမု လႄႈတင်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉၽၢတ်ႇ ပၢႆႈယၢၼ်ႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး။


ၸၢႆးယၼ်ႇပျေႇ ၸုမ်းသီလိူၼ်ၶမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၼႆႉ  တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉသီလိၼ်း၊ ပၢင်ႁၢတ်ႇ၊ မၢၼ်ႈသႃႇ၊ ၼွင်ငိုၼ်း၊ ၼႃးႁူၵ်း၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ သၢမ်ၶႃ၊ ၵွင်းႁုင်း၊ လူင်မိူတ်ႇလႄႈမိူင်းမု ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တင်းသဵင်ႈတေမီးမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၸေႇတဝုၼ်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဝတ်ႉၵျႂင်းပၢင်လူင် ( ၵျႂင်းႁွင်ႇ ) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ မႃးယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း၊ ၵမ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆယဝ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်သွမ်ႈၼႃးယဝ်ႉ တိုၵ်ႉႁႃၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၵူၺ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တူၵ်းမႃးၼႂ်းၼႃးၵေႃႈမီးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆယဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 16 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈပဵၼ် 2 တီႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၶဝ်ႈမႃးသေႃႉႁႃၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမုၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶိုၼ်းယၢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်သမ်ႉ သိုၵ်းတႆးယၢၼ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ။ 

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ မႃးၼႃႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတိုၵ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်၊  ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းလွႆၶဝ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပျသၼႃႇၵေႃႈ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တေႉတေႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းတႆးsspp ႁူမ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းလွႆသေ တိုၵ်းၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တႄႉဢမ်ႇယိုၼ်ယၢၼ်လႆႈ၊ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၸႂ်ႉသိုဝ်ႇတင်းလၢႆ တေတၢင်ႇၶၢဝ်ႇသင်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈတူၺ်းထိုင်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈၼႆယဝ်ႈ။


Photo:FB Sai Han Tai
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.