ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထိုင် ၽူႈပိုၼ်ၽေႈၶၢဝ်ႇပွမ် လွင်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငိုၼ်းေၸႈမိူင်းမၢၼ်ႈၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၊ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႇ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈ လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉၵႂႃႇ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငိုၼ်းၸေႈ ဝ်ႂ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၊ ဝႂ်  5 ႁဵင် ၊ ဝႂ် 1 ႁဵင် ႄလႈ ဝႂ် 5 ပၢၵ်ႇ ။

 ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မီးပႃးတင်း မိၵ်ႈၸုမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊မီးလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လူင်းပႃးၸွမ်း ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ထၢင်ႇပဵၼ်ဢၼ်တေႉသေ ယင်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၽၢႆႇတႆးသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇ ပၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးသေႃႇေထး ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈလုမ်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄလႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တၢင်တူဝ် လုမ်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇသပ်းလႅင်းၵႂႃႇတီႈ ၼိူဝ်ၾေႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉ ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ 25/2018  လွင်ႈငိုၼ်းဝႂ်ၸေႈဢၼ်ၽေႈ ၸွတ်ႇ ယူႇၼႂ်းေၾႉသ်ပုၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈ ၸိ သင်ႇ ပူင်ၵႂၢမ်း လွင်ႈငိုၼ်းၸေႈသင် ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၸွပ်ႇ ၸၢမ်း သွၵ်ႈ ႁႃၽူႈတႄႇပိုၼ် ၽေႈ ၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ပွမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼၼ်ႉေသ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်း ၼင်ႇမၢႆမီႈ ပၵ်းပိူင် ၼႆယူႇယဝ်ႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/7/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.