ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၵေႇတမီႇ လႆႈဢွၵ်ႇထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ

ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၵေႇတမီႇ  13 ေၵႃႉ လမ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈလႆႈမႃးယဝ်ႉ 2 ေၵႃႉ ယင်းတုိၵ်ႉဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယူႇပဵၼ်ၸုမ်းၸုမ်းေသ သုိပ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃႇ ၸႅတ်ႈေသးပၢႆးယူႇလီတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းႁၢႆးၵမ်းလဵဝ်ႄလႈ ေမႃၶဝ်ေတၸႅတ်ႈေသးပၢႆးယူႇလီတင်းၼႂ်းတူဝ်ၼွၵ်ႈတူဝ်တင်းမူတ်းေသဢမ်ႇၵႃး ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်းပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၼႂ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးေလႇၸႂ်းလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းေသဢမ်ႇၵႃး ၶၢဝ်းၽူၼ်ေၵႃႈၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဝိပ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းလမ်ၼမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်(NAVY SEAL) တတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလမ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼမ်ၼမ်ႉႄလႈဢွၵ်ႉသိၵျိၼ်ႇတီႈႁိမ်းလုၵ်ႈဢွၵ်ႇၶဝ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႈသုင်ထိုင်ၽႃထမ်ႈတင်းၼူိဝ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ လူိဝ်ေသၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးေသပူိၼ်ႈေၵႃႈ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ Choke Point မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 15 ၼိဝ်ႉၵူၺ်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈပူတ်းထွတ်ႇထၢင်ဢွၵ်ႉသိၵျိၼ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈၵၢၼ်းဢွၵ်ႇလႆႈေသ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းလင်ႄလႈတၢင်းၼႃႈပႂ်ႉႁပ်ႉၵူၺ်းၸင်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။


ဝၢႆးေသလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၵေႇတမီႇ  13 ေၵႃႉလႆႈၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈ တီႈမူိင်းပူင်ႇၽႃ ေၸႈဝဵင်းႄမႈသၢႆ ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸဵမ်မူိဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 23/06/2018 ေသ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸွႆႈၵၼ်သွၵ်ႈႁႃႁၼ်တီႈ ၼႂ်းထမ်းလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁၼ်ၶဝ်တီႈၵွင်းႁၢတ်ႇၼူိၼ်းၼူမ်းသၢဝ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းႁၢတ်ႇပတ်ႉထယႃးပိၸ်ႇမွၵ်ႈ 400 မဵတ်ႉေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉႄလႈၵူၼ်းၼႂ်းမူိင်းၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လီၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ႄတႉႄတႉၼႆယဝ်ႉ။


ဝၢႆးေသၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်တင်း 13 ေၵႃႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမွၵ်ႈ (NAVY SEAL) 3-6 ေၵႃႉ လႆႈၶဝ်ႈၸႅတ်ႈေသးပၢႆးယူႇလီပၼ်ၶဝ်ေသ ပၼ်ဢႃးႁၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းမႃးၶုိၼ်းေသဢမ်ႇၵႃး သွၼ်ၽုိၵ်းလမ်ၼမ်ႉပၼ်ပႃး ေတႃႇေပႃးဢွၼ်လမ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼႆယဝ်ႉ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
08/07/2018
Photo: social
ขับเคลื่อนโดย Blogger.