ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၽူင်ႉၽၢတ်ႇပၢႆႈေၽး

8/31/2561 11:02:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းေ ၸ ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ   ေ ၸ ႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉႄ မ း   မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ   ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼ...

ယွၼ်ႉမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်လႄႈ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶွင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႈ ဢိၵ်ႈတင်းPage မၢင်ၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

8/31/2561 09:12:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/08/2018 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၵႅၵ်းလႄႈ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်း

8/29/2561 06:40:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇတေႃး ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး

8/29/2561 12:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23-24/8/18 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၽူၼ်လူင်တူၵ်းလူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဝႆႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ၼမ်ႉႁွင်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆ...

မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ယႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽေႈတိုၼ်းမႃးၼမ်

8/28/2561 09:52:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.8.2018 ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ မူင်ႈမႅင်းဢၼ်ယႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ေၽႈတိုၼ်းမႃးတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႈ

လုမ်းငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)

8/28/2561 08:18:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၶဝ် ႁူမ်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ...

ပႂ်ႉမႃးႁိုင် 9 ပီ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးယဝ်ႉ

8/24/2561 01:02:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၶၢဝ်ႇ thairath ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ၾၼ်ပဵၼ်တႄႉလႄႈ ပႂ်ႉမႃးထိုင် 9 ပီ လႆႈႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးယဝ်ႉဝႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇတၢင်းၽၢႆႇ ၸၢႆ...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇ ၽူႈဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်း

8/23/2561 10:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၸူဝ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မီးဝီႇတီႇယူဝ်ႇၶလိပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၊ ဢၼ်မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၾေႉ...

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပႆႇႁၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃး

8/22/2561 08:13:00 หลังเที่ยง 0

Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:00 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈၸူၼ် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

8/18/2561 10:10:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶၢဝ်ႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လႄႈ ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 18  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုဝ်းတၢႆသေ ၾင်လိၼ်ဝႆႉ

8/17/2561 07:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇႁိၼ်ၾူၼ် ၸေႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ...

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

8/14/2561 07:31:00 หลังเที่ยง 0

တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမဝ်းယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မ...

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လႄႈ ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း M.A, (3 ) ၸဝ်ႈ B.A (29) ၸဝ်ႈ ၸုပ်ႇထိ (14) ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ

8/12/2561 01:17:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 12/08/2018 ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၵမ်ႉ...

သိုၵ်းလွႆ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းေယး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

8/10/2561 07:18:00 ก่อนเที่ยง

          ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေး

8/04/2561 05:51:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းႁိူ...

ၸဝ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် (230) သႅၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

8/03/2561 07:50:00 หลังเที่ยง

ၸဝ်ႈတႃႇၼသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်လူႇတၢၼ်းပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (230) သႅၼ် တၢ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး

8/02/2561 09:57:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ် August ထီႇမိူင်းထႆးလႆႈဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်သဝ်းယူႇတီႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် လႆႈ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.