ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် (230) သႅၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸဝ်ႈတႃႇၼသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်လူႇတၢၼ်းပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (230) သႅၼ် တၢင်းၵႂၢင်ႈ (4.70 ဢေႇၵ)

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ (1/8/2018) ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးမျဵဝ်းဝိၼ်းၶဝ်တၢင်းႁိူၼ်း လႆႈသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်လူႇတၢၼ်းပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (230) သႅၼ် တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး (4.70 ဢေႇၵ) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း မွပ်ႈယိုၼ်းၶႅပ်းဝႂ် ႁူမ်ၸူမ်းၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းလူင်ၵုင်းယူမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးမျဵဝ်းဝိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၸႃႇတိဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ ယူႇတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းၶၢင် မေးၼၢင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမျိၼ်ႉယီႇ မီႈလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးၼိုင်ႈ/ယိင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၵွင်းမျႅတ်ႇၵျေႃႇ လုၵ်ႈယိင်းႁွင်ႉၼၢင်းသႅင်မွၼ်းဢွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵဵဝ်ႇၵပ်း(သႅင်) သိုဝ်ႉ/ၶၢႆသႅင် သႅင်ၶဵဝ် သႅင်လႅင် ယူႇတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။


တီႈလိၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတႄႉမီးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉၶၢတ်ႇလိူဝ်ယူႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈမီးၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈလူႇၶႂ်ႈတၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ မၢႆၾူင်း
ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ  (  09 7-7666-6510 )
လုင်းငူဝ်ႉၵွၼ်း (  09 9-7083-4236 ) ၼႆယဝ်ႉ။


ၶေႃႈမုၼ်းလႄႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ @.Nang San San Aye
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ယိင်းမူဝ်ၶမ်း 4/8/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.