ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပႆႇႁၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃး

Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:00 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု 37 ပီႊ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 19/08/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်ၶုိၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ 22/08/2018 ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ယင်းပႆႇပွႆႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ယင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈTNLN ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း  ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်းပႃးထႅင်ႈလွင်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းပေႃႉထုပ်ႉပႃးၸၢၵ်ႈၶွမ်းၽိဝ်ႇတိူဝ်ႊလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႅဝ်ပႃးၵွင်ႈထၢႆႇဢၼ်မီးယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းေသ ဢဝ် hard disk ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ


ၸၢႆးတဵင်းသူၺ်ႇ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်တိၺွပ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးႁႃပီႈၼွင်ႉၶဝ်တင်းႁိူၼ်းသင်   ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼင်းတႄႉ လႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇယွၼ်းဝႆႉယဝ်ႉႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမေးမၼ်းၸၢႆးဝႆးဝႆး တင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ တီႈႁူိၼ်းၵေႃႈ မီးလၢၼ်သၢဝ်လႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ၽူဝ်ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ တီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ မိူဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ၽူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမီးတီႈပၢင်ၼင်ႈတြႃး မႄႈၶဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈပၢင်ၼင်ႈတြႃးမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈၼႆယဝ်ႉ


မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 20/08/20118 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃဢၢႆႈၵျေႃႇ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မၼ်းၼၢင်းမီးယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၼႆႉ ယႃႇမႆႈၸႂ်သင် လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၼုင်ႈလႄႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈတိၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းမႃးၼႆတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈၼိူဝ်ၶဝ် ပႆႇၸီႉၸႅင်ႈလၢတ်ႈမႃးသင်လႄႈပႆႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိူင်မၼ်းၼၢင်းတေလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းယူႇ ၽွင်းယၢမ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇတၢင်းၼႆႉ တႃႇတေႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် လႆႈမႃးထူပ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈပၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ


ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.