ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၽူင်ႉၽၢတ်ႇပၢႆႈေၽး


တီႈၼႂ်းေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉႄ  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 28 ထိုင်ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8  ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ေမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းေးၵူၼ်းမိူင်းႄ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈၽူင်ႉ ၽၢတ်ႇ ပၢႆႈေးၵႂႃႇေသႃႉယူႇၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းဝႃး    

ပႃးၼၢင်းလႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ လၢတ်ႈႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ သိုၵ်းလွႆတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း 4 လင်   တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ေၼႃႇႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ  ပႆတိၼ်လၢႆမႃးမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်ၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉတၢင်ႇေမႃး သူင်ႇဝႆႉပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမိူင်းမု ၼႆယဝ်ႈ
ၼၢင်းမွၼ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇထႅင်ႈေႃႉၼိုင်ႈေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 28 ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၸမ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းလွႆမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း 4 လင်၊  ၶဝ်ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈဝတ်ႉလႆႈသီႇဝၼ်းယဝ်ႉ  ပဵၼ်ဢၼ်ၼွင်ႇတမႆႈၸႂ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းေးႄႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ  


ၸၢႆးယၼ်ႇပေပျ  ႃႇမတီႇၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽူႈပၢႆႈေးၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 /  30 / 31  ၸိူဝ်းၼႆႉေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်ႄ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉသီလိၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈေးတင်းသဵင်ႈ မီး 8 ပၢၵ်ႇပၢႆ 5 ႃႉ တမ်းတီႈယူႇဝႆႉပၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် 3  တီႈ  တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းမိူင်းမု တီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၵျႂင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႇပၢႆေးဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်းၶဝ် တိုၵ်ႉႁႃပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းထိ 20 ၼႆႉၵူၺ်း ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ မႃးထႅင်ႈၸုပ်ႈမႂ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉႁွင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽူႈပၢႆႈေးယူႇတႃႇေႇႄ ယၢပ်ႇၸႂ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်၊ ယွၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈပၼ်ၽွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈမႃးတူဝ်လၢႆ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းပုတ်ႈသင်ေႃႈ မီးတင်းၼမ် ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂေႇတၼႃႇၶဝ်  ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈတီႈ ႃႇမတီႈၽၢႆႇတူၺ်းလွမ်ၽူႈပၢႆႈေ ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  မၢႆၾူၼ်း  099-6180-0620  # 099-6610-0424  # 099-6197-1122  #  099-7487-4636  ၼႆေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈေႃႈ

Photo:Sai Yan Phay
ေၵႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
31/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.