ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႂ်ႉမႃးႁိုင် 9 ပီ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးယဝ်ႉ

တၢင်းၶၢဝ်ႇ thairath ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ၾၼ်ပဵၼ်တႄႉလႄႈ ပႂ်ႉမႃးထိုင် 9 ပီ လႆႈႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးယဝ်ႉဝႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇတၢင်းၽၢႆႇ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တေလႆႈထၢႆႇဝတ်းဝႂ်မိူဝ်ႈလႂ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းမႃးတၢင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ပၼ်မိူင်းထႆး လူၺ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၶွၵ်ႉၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈထိ 7 ပီ 2018 လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးထႅင်ႈ တီႈၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ တၢင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈထတ်းသၢင်ႈၶႆႈၸႂ်တူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး လူၺ်ႈႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းယူႇသေ တၢင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈဢဝ်သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇထၢႆႇႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႇၼႆယဝ်ႉ။


တၢင်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Mong Thongdee ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးလီၸႂ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ထိုင် 9 ပီ ၊ ဝၢႆးသေပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၶွၵ်ႉၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 12 ၶူပ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းလႆႈႁွတ်ႈထိုင်ၶိုၼ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႆႉဝႃႈတေပၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းတေႃႈပေႃးသုတ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်သင်လႄႈ ဢမ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းသင်ၶိုၼ်ႈမႃးၸုိင် မိူဝ်ႈပၢႆလိူၼ်တူၼ်ႈထိ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၶိုၼ်းလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ပၼ်မိူင်းထႆးသေ တၢင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်းတင်းသၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးတီႈယူႇၵိုၵ်းမိူင်းထႆးမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႇၵႂႃႇ 10 ပီၼႆယဝ်ႉ။


တၢင်းၽၢႆႇ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းလီ ပဵၼ်ၽူႈလူလႄတူၺ်းထိုင်ပၼ် လုၼ်ႈၼွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူၺ်ႈသၢႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၶွၵ်ႉၸေႈ တီႈမိူင်းထွင်းထႃးၼီးၼႆယဝ်ႉ။

Photo-FB: Mong Thongdee
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.