ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းေယး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

          ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမု ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ပၢႆထုပ်ႉပေႃႉပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 သိုၵ်းလွႆ ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 တၢင် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းတၢင်းသမ်ႉၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းတႆး rcss ေသ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းလွႆၼႆသေ သိမ်းဢဝ်ပႅတ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶိုၼ်းသိုၵ်းလွႆသမ်ႉဝႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈဢဝ်မႃးသူင်ႇၼႆႄလႈ လႆႈၵူဝ်ႁေတင်းသွင်ၽၢႆႇေသ ယူႇယၢပ်ႇၶီၸႂ်ဝႆႉ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်း 2 ၽၢႆႇမီးၸမ်ၵၼ်ၼႃႇလႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၊  ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ဢၼ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးၸွမ်း ၊ တင်းမူတ်းမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ။


 ဝၢႆးၶဝ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 4 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ် မိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ပၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ငိုၼ်း လႄႈတင်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်းတင်းသွင်ဝၢၼ်ႈ ၊ မိူဝ်းယႃႉၵၢၵ်ႇသေႃးႁိူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇသေ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ၊ ထိုင်မႃးႁိူၼ်း လုင်းသေႃးရိယ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸႂ်ႉမၼ်းၽုၺ်ႇၽၵ်းတူ ၊ လုင်းသေႃးရိယသမ်ႉ ၵူဝ်ၶဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇႁတ်းၽုၺ်ႇပၼ်ေသ ၵႂႃႇမူၵ်းယူႇတႂ်ႈၵူႇတီႈၼွၼ်း ၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၸင်ႇယႃႇၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၊ လၢၵ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတႂ်ႈၵူႇေသ ၵႂႃႇမတ်ႉဝႆႉတီႈသိုင်ႇၽိုၼ်းေသယဝ်ႉ မၢပ်ႇၼေးဝႃႈ လုင်းေသႃးရိယ ပဵၼ်ၵူၼ်း rcss ၼႆေသ ပေႃႉထုပ်ႉပၼ်မၼ်း ၊ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ငိၼ်းၶၢဝ်ႇေသမႃးၸွႆႈလၢတ်ႈ ၸွႆႈႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း rcss ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵွႆးၼႆႄလႈ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ၺႃးၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႆလႄႈ ၽိူဝ်ႇမိူဝ်းတူၺ်းၶိုၼ်း လႆႈႁၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းလုင်းသႅင် ငိုၼ်းဢၼ်သိမ်းဝႆႉ ၼႂ်းတိူၵ်ႈ ပႃးၵႂႃႇ 10 သႅၼ် ႁိူၼ်းလုင်းသေႃးၽၼ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မူႇဝၢၼ်ႈ 25 သႅၼ် ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်မီးၼႂ်း သုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း 1 သုမ်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း1 သုမ်ႉၵေႃပိၼ်ႈၽဵဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်း ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးယႃႉၵၢၵ်ႇသေႃးသေ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ( 24 ) လင် ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ( 6 ) လင် ၼႆယဝ်ႈ ။  


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းမုလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်ႉတူႈ ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ  7 ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃးတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ မိူဝ်းသပ်းသေးတူၺ်းထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈ ၊ ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁပ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၼႆသေ မိူဝ်းၼႃႈတေႁေႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁုၼႆယဝ်ႈ ။ 


တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်မိူင်းမုၼႆႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး မီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇ ၊ ပၢင်ႁၢတ်ႇ ၊ ၼမ်ႉသီလိၼ်း ၊ ၼွင်ငိုၼ်း ၊ ၼႃးႁူၵ်း ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်မိုတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် (ၵျႂင်းႁွင်ႇ) တင်းသဵင်ႈ 6 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇၸေႇတၼႃႇၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈၸွႆႈ ၽူႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းသီႇလိူင်ၶမ်း ၼမ်ႉတူႈ မၢႆၾူၼ်း 099-6180-0620 ႄလႈတင်း 099-6610-0424 ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

Photo: Sai Han Tai
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/08/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.