ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမဝ်းယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇသေယဝ်ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးတင်းသဵင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ။ၶၢဝ်ႇ IPRD ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်းသၢတ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မျိၼ်ႉၼၢႆႇဢူး ( ဢႃႇယု 37 ပီ ) မိုၼ်းမဝ်းယွင်ႇမႃႈ  ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ  မိူၵ်ႈမႂ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပႃးတင်းပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ လုင်းၵျီႇၸဵင်ႇ  ၽူႈပဵၼ်ပေႃႈ ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝူင်ႉပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈလွၵ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ သတ်ႉယၢမ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇလၢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ  2 ၶူပ်ႇ ၊ ၵတ်ႉၵႃႈ ၵွင်ႈၼၼ်ႉယမ်းၼမ်ႉဝႆႉလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢမ်ႇလၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၵူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇပႅပ်ႉမူၵ်းတၢင်ႇတီႈ  တီႈႁိူၼ်းသမ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်လၢၼ်ယိင်း ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 2 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႉလႄႈ လၢၼ်ယိင်းတင်းလၢၼ်ၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈ 4 လိူၼ်။မိူဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လၢၼ်ယိင်း ၺႃးဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ဝႆႉတီႈၵွင်ႇၵေႃႈ ႁွႆးမၼ်းယၢဝ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈၼိဝ်ႉၶိုင်ႈ၊ တီႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၽၢႆသၢႆႉသမ်ႉ မီးႁွႆးမိတ်ႈမွၵ်ႈ -3 ၼိဝ်ႉ လႄႈ လႆႈသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၊ လၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ၽႃၽႄ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉမႃး မီး  2 ဝၼ်း ပၢႆ1 ၶိုၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢတ်ႇဢႃႇႁႃႇရသေ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉၼင်ႇၵၼ်  မႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ၺႃးၽူဝ်မၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းမိူၵ်ႈသႂ်ႇလႄႈ ပၢႆဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၊ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းပႆႇ ၵပ်းသိုပ်ႇမၼ်းၼၢင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ  မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ မျိၼ်ႉၼၢႆႇဢူး  ႁဵတ်းမိူၵ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းသၢတ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇတိၺွပ်းမၼ်းတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်သေယဝ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆယဝ်ႈ ။ၽူႈပဵၼ်ပေႃႈ ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  - ၸဵမ်ပိုင်းၵေႃႈ ႁုယူႇဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼႆႉ  မေႃမၵ်ႉမေႃၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေတႃႉ  ပွၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈၵႃႈလႆႈပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်  မိူဝ်ႈယိၼ်ႉမၼ်းၼႃႇမႃးၵေႃႈ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မႃး  လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမီးလုၵ်ႈတင်းမူတ်း7 ၵေႃႉ  ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း လႆႈ 13 ၶူပ်ႇ ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဝၼ်းလႂ်ၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ငိုၼ်းတွင်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈပိုင်ႈဢၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


Photo-FB: IPRD-Mong Hsat
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.