ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုဝ်းတၢႆသေ ၾင်လိၼ်ဝႆႉ


ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇႁိၼ်ၾူၼ် ၸေႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ယိုဝ်းတၢႆသေ ဢဝ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉ

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ  မီးၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုဝ်းတၢႆသေ ၾင်လိၼ်ဝႆႉၼႆလႄႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတင်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်း ၵဝ်ႉ ငဝ်ႈ ပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၶဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

လွင်ႈတၢင်းမၼ်း မီးမႃးဝႃႈ ၽူႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု 40 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ မိူင်းလီ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မေးၼၢင်းမၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းၸၢမ်ႇ ၶဝ်ၽူဝ်မေး ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်း သူၼ် ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်းတႂ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇႁိၼ်ၾူၼ် ၸေႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ  
ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မဝ်လုမ်းသေ လူဝ်ႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈႁႅင်းတီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ 1 မိုၼ်ႇ  3 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉသမ်ႉ ၼၢၼ်းၸၢႆႇပၼ်ၶဝ်ၼႃႇ ၶဝ်ၽူဝ်မေးၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီး ငိုၼ်း ၸႂ်ႉ ၸၢႆႇယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉ ၽူဝ်မၼ်းၸင်ႇဝႃႈ တေၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃ ငိုၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၼႆသေ ၸႂ်ႉမေးမၼ်းယူႇဝႆႉ ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ

ပေႃးဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ႁုဝႃႈ ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လမ်သေ ၸွမ်းၶႆႈၸွမ်း ႁႃ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၼ်မၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ပိူၼ်ႈ  ၼႂ်းဢိူင်ႇလဵဝ် ၵၼ်လႄႈၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆသေ ၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈ၊  မိူဝ်ႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ယိုဝ်း ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် တႆး လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႉသေ ႁုၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းမူတ်း သေယဝ်ႉ ၵူဝ် ပေႃႈလဵင်ႉ ၸွမ်းၶႃႈတၢႆမၼ်းသေ ပိၵ်ႉသူပ်းပႅတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈသေ ၵႂႃႇပႅပ်ႉမူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ မီး 4 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႈ

ဝၢႆးၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းမၼ်းႁုၵႂႃႇသေ ၸင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 15 ၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈ ထႅမ် တူင်ႇဝူင်းတႆးၵဵင်းမႆႇၶဝ် ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝၼ်းထိ 17 ၼႆႉၸမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ပႃးၵၼ်ၵႂႃႇတိၺွပ်းပေႃႈလဵင်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇၶုတ်းပႃး တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇႁိၼ်ၾူၼ် 
ၶဝ်ၵႂႃႇတိလႆႈပေႃႈလဵင်ႉ ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းသူၼ်မၼ်း ပေႃႈလဵင်ႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်း ၽိတ်းမၼ်း ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈမၼ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈလႄႈ ၸႂ်လမ်သေ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႈ

ပေႃႈလဵင်ႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢႆႊသိတ်ႇထိလူဝ်ႉ သႅင်ၽဵတ်ႉၽၢႆႊပုၼ်း ( ဢႃႇယု 50 ပီ ) ပဵၼ်ၸၢဝ်း ၶႄႇမႅဝ်ႉ ယင်းပၢႆပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇ ( ၼႃႊယူၵ်ႉ ဢေႃႊပေႃႊတေႃႊ ) ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႈ
တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း ဢွၵ်ႇ မႃးၶိုၼ်း လႆႈႁၼ် ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉတီႈဢူၵ်း တီႈပုမ် လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး တင်းသဵင်ႈ မီး 4 ႁွႆး ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶဝ် ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇသေ တေသိုပ်ႇၽႃႇတတ်းသပ်းသေးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ
ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈပီႈ ၼွင်ႉ ႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ယင်းၼွင်ႇတမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်း သူၼ် ၵႆၶူး ၵႆဝဵင်း၊  ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး      ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူၼ်ႈတေ ဢမ်ႇလႆႈပေႉၵိၼ်ႁဝ်းသေ ပေႃးမီးပျသၼႃႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸွႆႈ ထႅမ် ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ပေႃး ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဢၼ်ၸမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း တႆးႁဝ်းတႃႇသေႇ မီးသင် ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
By-ၶမ်းဢိင်ႇ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး17/8/2018


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.