ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇတေႃး ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

လုင်းၸၢႆးယွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 65 ပီ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး မၼ်းတိုၵ်ႉၼင်ႈဝႆႈၽြႃးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းေသ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း 3 ၵမ်း ေသယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလႄႈ ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းပေႃႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ဢၢင်ႈတေလမ်းၸွမ်းၵေႃႈ ပေႃႈၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းမီးၵွင်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လမ်းသေ ၸင်ႇဢဝ်ပေႃႈၶဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးယွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုင်းသၢင်ႇၸၢႆးၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ပူႇသြႃႇတႆႈတဵၼ်းတႆႈဢၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ြၽႃးတြႃး ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီလွင်ႈမီးတၢင်း လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် တင်းၽႂ်ႄလႈ ဢၼ်လႆႈၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇႁုဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈသင် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ၽုၺ်ႇဢမုဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ


ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ  ၼ်ႂလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း လွင်ႈဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပေႃးပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 3 ပွၵ်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 17 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးတင်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းလႄႈ ႄမႈၸဝ်ႈမၼ်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈသေမႃးၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းၸွမ်းတင်း­­­­­ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇတင်းသၢမ်  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၽူဝ်မေးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မႃးၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း တင်း 2 ၵေႃႉ လွင်ႈဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၼမ်ႉလၼ်ႈသေတႃႉ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတိႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉသေၵေႃႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁု

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ မီးလၢႆၸုမ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈၵေႃႈမီး သမ်ႉမီးမႃး လွင်ႈငွႆးယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၾၢင်ႉလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ယႃႇမီးလွင်ႈတွပ်ႇထဵင်ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႄလႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇတႃႇသေႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.