ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23-24/8/18 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၽူၼ်လူင်တူၵ်းလူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဝႆႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ၼမ်ႉႁွင်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈႁႅင်းၼမ်ႉၽူၼ်လူင်ဢၼ်လႆႈတူၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉၼွင်းလႆ ၶဝ်ႈထူမ်ႈသႂ်ႇထုင်ႉၼႃးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈပႃးဝႅင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆႈ ပွၵ်ႉ (1)  ပွၵ်ႉ (2) ပွၵ်ႉ (3) တင်းၼမ်သေ  မိူၼ်ၸိူင်ႇၼင်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈၶၢမ်ႇတင်းၼမ်ႉလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈပႃးဝႃႈၼႆ၊

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 24/08/18 မိူဝ်ႈၽွင်းၼမ်ႉၼွင်း ႁႅင်းၼမ်ႉၽူၼ်လူင်လႆႈလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) လႆႈဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းေၵႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လူင်းတူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်တေႃႉၶဝ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၸွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽေးသၽႃႇဝၼမ်ႉၼွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။


တေဢဝ်ဝၼ်းထိ 24/08/18 တေႃႇႁွတ်ႈထိုင်ဝၼ်းထိ 29/08/18 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉဢၼ်ထူမ်ႈၶင်ဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁႅင်ႈယွမ်းၵႂႃႇမူတ်းၼႆလႄႈလႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.