ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈၸူၼ် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း


 ၶၢဝ်ႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လႄႈ ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 18  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီးၸူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း မႃးငႃ ၊ မႃးထုပ်ႉတီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၊ သေယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၼ်သႂ်ႇပႃး ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ။


 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ 40 မဵတ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  သႂ်ႇဢၼ်သုပ်းႁူဝ်သီၶၢဝ် ဢဝ်ၽႅၼ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈလင်ဝႆႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ( Dimond ) ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ သေယဝ်ႉ ထူၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၵွင်ႈပွတ်းသေ ငႃသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း ။ သေယဝ်ႉ ဢဝ်ထူင်ဝိုတ်ႉပၼ်သေ သင်ႇႁႂ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶမ်းသႂ်ႇၼႂ်းထူင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပႂ်ႉၶၢႆၶမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ တင်းလင်ႁၢၼ်ႉ ၊ ၸူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈထုပ်ႉ တူႈမၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆၶမ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈလၼ်ဢွၵ်ႇမႃႊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူႈမၢၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇဢမ်ႇလႅဝ်လႄႈ မၼ်းၸၢႆးၼႅတ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။  
မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်လၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉမႃးသိုဝ်ႉၶမ်း တီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၊ မၼ်းၼၢင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တီႈၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ  ၼႆယဝ်ႈ ။

 ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းသႃႇလႅင်း ဢႃႇယု 23  ပီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း တႃႈၶီႈ လဵၵ်း  ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ  လႅၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶၢင်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉၶူၼ်ႉႁႃမၼ်းၸၢႆးယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉၵူၺ်း မီးလွင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 2 ပွၵ်ႈ ၊ ဢဝ်မိတ်ႈတႅၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ  ႁိမ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈသႅင်ႇ ၵႄႇလ်ၵႂႃႇသမ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 18/8/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.