ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ယႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽေႈတိုၼ်းမႃးၼမ်


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.8.2018 ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ မူင်ႈမႅင်းဢၼ်ယႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ေၽႈတိုၼ်းမႃးတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႈ

မူင်ႈမႅင်းဢၼ်ယႃႉ သူၼ်ၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 80 မဵဝ်းပၢႆၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈၼႂ်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆယဝ်ႈ မူင်ႈမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းဢၼ်ေၽႈတိုၼ်းဝႆးၼႃႇၼႆ ၽၢႆႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.8.2018 ၼႆႉေသ ေပႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 20.8.2018ၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မူင်ႈမႅင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵျွၵ်ႉႄမး၊ သီႇေပႃႉ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈေသ လႆႈၶဝ်ႈမႃးယႃသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ မူင်ႈမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၼ်းေၽႈတိုၼ်းၼမ်ေတႉ။

 

  မူင်ႈမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈေၽႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးႄလႈမိူင်းယင်းဝႆးေတႉၼႆယဝ်ႈ ေပႃးႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၶိင်ႇမၼ်းၼႆ မူင်ႈမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈၶိင်ႇမၼ်းေသေပႃႇဢွၵ်ႇေၽႈတိုၼ်းမၼ်းၸိူင်ႉၼႆ လႅပ်ႈေတမႃးတၢင်းၽၢႆႇ မိူင်းဢိၼ်းတီႈယႃး ၼႆ ၸဝ်ႈႁႆႈသူၼ်ၼႃးႄလႈ ၽူးမီးပၢႆးႁူႉႁၼ်ၶဝ်ေၵႃႈဝူၼ်ႉၼင်ႇၼၼ်ၼႆ ဢူးမိၼ်းၶိုင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ လၢတ်ႈေၼၸိူင်ႉၼႆ။ဢူးမိၼ်းၶိုင်ႇ လၢတ်ႈေၼထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၶႆႇမူင်ႈမႃးေသ ေပႃးတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တူဝ်မႃးၼႆ ေတငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်ၵၢပ်ႇမိူဝ်ႈေသ မူင်ႈမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ ေတယႃႉတေၵိၼ်တူၼ်ႈၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းေသ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမူင်ႈမႅင်းေၽႈတိုၼ်းလႆႈဝႆးေသဢမ်ႇၵႃး 1 ဝၼ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈယႃႉၸၢင်ႈၵိၼ်သူၼ်ၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထိုင်မွၵ်ႈ 60 ေဢႇၵ ၼႆယဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ယႃႉ ဢၼ်ၵိၼ်သူၼ်ၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉလႆႈဝႆးႄလႈ လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ယႃႉသူၼ်ၽၵ်းၼႆယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မူင်ႈမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၸႂ်ၼမ်ႄလႈ သမ်ႉၸမ်ထိုင်ၶိင်ႇမၼ်းမႃးထႅင်ႈႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်းေတႉꧦ
 


မူင်ႈမႅင်းဢၼ်တူၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 2 မဵဝ်း ၼႂ်းမူင်ႈမႅင်းၼၼ်ႉ ေတယႃႉတူၼ်ႈၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉေတႃႇေပႃးထိုင် ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၵဵပ်းမၼ်းၼႆယဝ်ႈ လုၵ်ႉတီႈၶႆႇမူင်ႈမႃးေသ မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်တူဝ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ေတၵိၼ်ဝႂ်ၶဵဝ်တူၼ်ႈၽၵ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ေပႃးမၼ်းယႂ်ႇမႃးၼႆ ၸၢင်ႈၶူပ်းၵိၼ် ၵိင်ႇမၼ်းႄလႈတူၼ်ႈမၼ်း တေႃႇပေႃးၵိုတ်းတူၼ်ႈပွတ်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွႆးဝူဝ်းၵိၼ်ႄလႈ မိူၼ်ပိူၼ်ႈမႃးပၢတ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ
တင်းၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸီႉေၼပၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မူင်ႈမႅင်းေတဢမ်ႇေၽႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်းသူၼ် 2 ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် 3 ဝၼ်း 1 ပွၵ်ႈေသ သင်ႁၼ်ၶႆႇမူင်ႈၸိုင် ထုၵ်ႇလီ ၵဵပ်းပႅတ်ႈယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၽွင်းေတသိတ်ယႃၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၵဵပ်းပႅတ်ႈၶႆႇမူင်ႈ ယႃႉလႅဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇသိတ်ႇယႃၼႆႉေသပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႈ။


Photo: Online
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ-ယိင်းမူဝ်ၶမ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
28/0802018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.