ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၶဝ် ႁူမ်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝူင်ႈလိူၼ်ထိ 6 တီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆေသတႃႉၵေႃႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇငမ်းယဵၼ် NRPC ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈမၢႆၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3 ႄလႈ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်း CSSU ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တင်းငဝ်ႈလုမ်းၽၢႆႇ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC ၶဝ် သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း (ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇ တီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းလႆႈ ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး ၊ ၶဝ်ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးၼႆႉတေသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။    


ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်ၺႃးလုမ်း NRPC ၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပွၵ်ႈၼႆႉ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈမိူင်းတႆး ၊ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ လွင်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈႁွမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸွမ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်တင်းၼမ်ၼႆၸိုင် ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇလႄႈ တေမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ယွၼ်ႉၼႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ တေသိုပ်ႇၶိုင်ပွင်ၶဝ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႈ ။


ဢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပၢင်ၵုမ် CSSU ၼႆႉ  ဢမ်ႇၵႃးပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2016 ၼီႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇ 3 ဝၼ်းေသတႃႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၸယၽ) ၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈထွမ်ႇ ၸွမ်းပၢင်ၵုမ်တႆးသေ သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ လႆႈၸတ်းဢဝ်ဝၼ်းလဵဝ် ၊ ထိုင်မႃး ပီ 2017 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၵေႃႈ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းေတၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး တီႈမိူင်းထႆးၶဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသေ ႁၢမ်ႈႁေႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႈ ။
 


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ  မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၶိူဝ်းတႆး ၊ မိူင်းတႆး ၊ တႃႇတေပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆသေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2013 ၼီႈ ၼႂ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ပႃႇတီႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  ၊ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /   တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ၵေႃႈ မီးပၵ်းပိူင် တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆလႄႈ ပီၵၢႆ ပီဢွၼ်တႄႉ မီးလုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းမႃးသေ ပွၵ်ႈၼႆႉႄတႉ တူၵ်းၵမ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ( ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ။ 


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
28/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.