ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်လႄႈ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶွင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႈ ဢိၵ်ႈတင်းPage မၢင်ၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/08/2018 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၵႅၵ်းလႄႈ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ၸုိဝ်ႈ Facebook 18 ဢၼ် Instagram 1 ဢၼ် လႄႈ ၸုမ်း Page 52 ဢၼ် လူၺ်ႈမီးၵူၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်တူၺ်းၸွမ်းထိုင် 12 လၢၼ်ႉပၢႆ တၢင်းၽၢႆႇ Facebook ဝႃႈ လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈတင်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်လႄႈၶွင်ၸုမ်းမွၵ်ႈ 20 ဢၼ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶွင် ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် Myawady ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၸိုဝ်ႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉလႄႈ Page ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉယူႇၼႂ်း UN လုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ လႄႈမီးသၢၵ်ႇသေလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ မီး Page 46 ဢၼ် တင်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ 12 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇ Facebook ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းယဝ်ႉလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸူိဝ်းၸဢၼ်ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈဢွၵ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပၼ်ႁႅင်းၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႃလွၵ်းလၢႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလူတ်းလူင်းယူႇ ၵမ်ႈၼမ်မီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းတေႃႇၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇသေ Facebook ယင်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃထိူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ် Facebook သင်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။
 


ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်း Facebook ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႉပိၵ်ႉပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း (ၵႅမ်သိုၵ်းလူင်ၵဝ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈတီႈ 7Day TV ဝႃႈ ပေႃးတေဢဝ်လၢႆးတီႇမူဝ်ၶရေႇၸီႇလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈလၢတ်ႈ လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈလႆႈဢၢၼ်ႇတူၺ်းလီလီၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈႁႂ်ႈပႅင်းၸင်းသင်ၵၼ် မၼ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇပုိၼ်ၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း လွင်ႈတပ်ႉသုိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၸူိင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ပေႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်း ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈတႄႉ ပိၵ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင် ပိၵ်ႉၶွင်ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ၼႃႇဢိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸူိင်ႉၼႆ။


ဢူးတွင်းဢေး (ၵႅမ်သိုၵ်းလူင်ၵဝ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လိူဝ်သေသုၼ်ႇတူဝ်ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈၽုိၵ်းသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလီသေတၢင်ႇဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် Myawady ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပေႃႇလသီႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေသင်သေပိၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်းတင်းပူၼ်ႉပႅၼ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႇႁၢဝ်ႇႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ဢၼ်မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းသေ တူတ်ႇထတ်းမႃးယူႇတႃႇသေတေႃႇထုိင်တေႃႇလဵဝ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၵေႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။
 

ဢူးၽေႇတၢၼ်း တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶွင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈၺႃးပိၵ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉတႂ်ႈယူႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ Myawady ၵေႃႈၺႃးပိၵ်ႉပႅတ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၶဝ်တၢင်ႇဢီႈသင်လွင်ႈသင်သေပိၵ်ႉလႃႇ မီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၸိူင်ႉႁုိဝ်လၢႆလၢႆသေလႄႈပိၵ်ႉလႃႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇ Facebook လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၼေၶုိၼ်းယူႇ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိၵ်ႉလွင်ႈႁင်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း သင်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၼႄသင်တႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းသေပိၵ်ႉၵူၺ်း တီႈတႄႉမၼ်းမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းပိင်ႇၵႃႇလီမူႇသလိမ်ႇယူႇ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းလႄႈႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇတပ်ႉသုိၵ်း လႄႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႃႈႁင်းၽႂ် ၵူၺ်းၼႃႇပေႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းၶဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
31/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.