ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လႄႈ ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း M.A, (3 ) ၸဝ်ႈ B.A (29) ၸဝ်ႈ ၸုပ်ႇထိ (14) ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ


ဝၼ်းထိ 12/08/2018 ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း M.A, 3 ၸဝ်ႈ B.A (29)  ၸဝ်ႈ ၸုပ်ႈထိ (14) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆးသေ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၽႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၵျွမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇသင်ႇၶတႆး ၸုပ်ႈထိ (14) ၼႆမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ M.A, 3 ၸဝ်ႈ ၼုိင်ႈၸဝ်ႈလႂ် 7,000 ဝၢတ်ႇ B.A (29)  ၸဝ်ႈ ၼုိင်ႈၸဝ်ႈလႂ် 5,000 ဝၢတ်ႇ ေသ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆး  ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးမူိင်းၵွၵ်ႇ လႄႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်းၶဝ် ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇသင်ႇၶတႆး ၵႂႃႇႄလႈ ၸဝ်ႈၽူႈမီးပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ် ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်ႇမ ဝတ်ႉၽႃႉဝဵင်းဢိၼ်း မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈလူၺ်ႈ လွင်ႈပုိၼ်းပွတ်းမူိင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မူိင်းတႆႉဝၢၼ် မူိင်းထႆး ႄလႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႈတင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


  

ဝၢႆးေသပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂတၵႃႇပီႈၼွင်ႉသတ်ႉထႃးၶဝ် လႆႈၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ႇၶ ႄလႈ ၸႃႇၵၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပီႈၼွင်ႉတင်းၼမ်ေသ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၽႃႉဝဵင်းဢိၼ်း သုိပ်ႇေႁႃးထမ်း ြတႃးယဝ်ႉ ၵၢပ်ႈတၢၼ်းၶူဝ်းလူႇ တမ်ႈတီႈြသႃႇၸဝ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈေသ ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမူိင်းၵွၵ်ႇ ၽိတ်ႈပၢင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၸၼ်ႉ M.A, 3 ၸဝ်ႈ B.A (29)  ၸဝ်ႈ ၸုပ်ႈထိ (14) ႁပ်ႉငုိၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းေသ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈတၵႃႇ ၵၢပ်ႈတၢၼ်းငုိၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႄလႈၶူဝ်းလူႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႂ်ႇ ၸုပ်ႈထိ (14)  ၼႆႉေသ ၸဝ်ႈၸၼ်တႃသီရိ (ပၢင်ဢူးလူင်) တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းၵွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး (ႁူဝ်ပဝ်ႈေၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ) တၢင်တူတၵႃႇၶဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း ၽၢႆႇယိပ်းငုိၼ်း သပ်းလႅင်းေၼ လွင်ႈငုိၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ငုိၼ်းၶဝ်ႈ ငုိၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸႅၵ်ႇေၽၵုသူဝ်ႇ ၵၼ်ႇေတႃးလူပ်းလင် ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင် ထၢႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်ေသ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။
 


ဝၼ်းထိ 12/08/2018 ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းၵူိတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းေႁႃၶမ်းလူင်ႄလႈ ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်ၸွမ်း ဝၼ်းၵူိတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းေႁႃၶမ်း တီႈသၼၢမ်လူင် မူိင်းၵွၵ်ႇၸုိင်ႈထႆးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/08/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.