ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းတီႈၵျႂၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ  မီးလူတ်ႉၵႃး လူင် 2 လမ်း ဢၼ်တၢင်ႇၵႂၢႆးမႃးၼၼ်ႉ မႃးၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပူးၶႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးႁေ  လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇတင်း 2 ၵေႃႉ လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးသေ ဢၢင်ႈတေၶိုၼ်ႈမိူဝ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သမ်ႉၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ငွႆးယိုဝ်းၸွမ်းတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉသပ်းသေးတူၺ်းယူႇၼႆယဝ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Eleven Media တႄႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 7 မူင်းၼႆႉ မီးလမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶဝ်တၢင်ႇၵႂၢႆးမႃး တင်းသဵင်ႈမီး 24 တူဝ် ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုတၢႆ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ( ဢႃႇယု 28 ပီ ) ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃး  မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈတိၼ် လႄႈ ပုမ် မၼ်းၸၢႆး တင်းသဵင်ႈ 5 ၵမ်း   ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းႁႃႇထိၼ်း ( ဢႃႇယု 40 ပီ ) ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၵႃး  မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ တိူဝ်ႉတီႈတိၼ် ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ လႄႈ ပုမ် တင်းသဵင်ႈ 4 ၵမ်း တင်းသွင်ၵေႃႉလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵျႂၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇၵွင်ႈ  တိူဝ်ႉပႃးတင်းၵႂၢႆး 4 တူဝ် လႆႈဝတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႈ  


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵူၺ်း လွင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်း လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈလႆႈပဵၼ် ၵႂႃႇ 7 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆၵႂႃႇ  8 ၵေႃႉ   လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ  ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပႆႇပႃႈတိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းဢၼ်ငွႆးယိုဝ်းသေၵေႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁုဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း
 

ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် လႆႈလၵ်ႉလွမ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇ တၢင်းထိူၼ်ႇ ထိုင်မႃး ပီ 2017 ၼီႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႃႉၵူၼ်ႇလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပူတ်းပွႆႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇသေ ၵႃႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႂ်းၶႂၢင်ႇတြႃး  ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃးၵေႃႈ ၸင်ႇၵႆႉလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ

 

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပိူၼ်ႈၶၢမ်ႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူတီႈမူႇၸေႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်း ၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၽၢႆၵႃႉၵုၼ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  105 လၵ်း မူႇၸေႈၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇဢၼ်ၵဵပ်း လႆႈမႃးတီႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈသႅၼ်ႁွမ်း ( ႁဵင်ပၢႆ ၸဵတ်း ပၢၵ်ႇ ) သႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ  

Photo: Konay Konay
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
08/09/2018            

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.