ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ထိုင် 3 ပွၵ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ တႃႇသၢႆႈတႅၼ်းၼီႈၶိုၼ်း

တေၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ဢေႃးၵတ် 2018 တေႃႇထိုင် 01လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းသေၸိူဝ်းပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉယေႃ မႄႈၼမ်ႉဢီႇၼၢႆးလႆႈလူၼ်ႉၽင်ႇသေ ထိုင်တီႈလႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလၢႆပွၵ်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႆႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင်သေ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လႆႈမီးတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆတင်း လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈၶူဝ်းသူၼ်ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးမီးလွင်ႈလုသုမ်းလႄႈ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေၽုၵ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတေတႅၼ်းၼီႈငိုၼ်းၵႃႈၸိူဝ်ႈၽၼ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၵူႈယိမ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈမႃးသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽုၵ်ႇဝႃႈၼႆ။


လုင်းၸၢႆးမျၢတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၵူႈယိမ်မႃးတႃႇတေသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵူႈႁိမ်မႃး 1ဢေႇၵ လႂ် 100ႇ000 ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး 200ႇ000 သွင်သႅၼ်ပျႃးၶႃႈ ပေႃးသူၼ်ႁႆႈၼႃးဢေႇၵေႃႈလႆႈငိုၼ်းၵူႈဢေႇ ပေႃးသူၼ်ႁႆႈၼႃးၼမ်ၵေႃႈတေလႆႈငိုၼ်းၵူႈၼမ်ၶႃႈ ဝၢႆးသေလႆႈငိုၼ်းၵူႈမႃးၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃးၽုၵ်ႇ ဝၢႆးသေၽုၵ်ႇယဝ်ႉပဵၼ်တူၼ်ႈပဵၼ်တေႃမႃးယဝ်ႉထုၵ်ႇၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းယိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉလူႉသုမ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈတႃႇတေၶိုၼ်းၽုၵ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းၶမ်းမွၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉဢမ်ႇႁူႉတေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတွၼ်ႈတႃႇပီႊၼႆႉတႄႉ ယဝ်ႉတင်းပီႊယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းသင် ငိုၼ်းၵူႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵူႈတီႈၵွင်ထုၼ်းငိုၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပဵၼ်ၵွင်ထုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႃႈ ယွၼ်ႉထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေ ၶူဝ်းသူၼ်လႆႈလူႉသုမ်းမူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေႁႃငိုၼ်းတႅၼ်းၶိုၼ်းဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ်မႃးၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းၵူႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵွင်ထုၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈဝူၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇၼမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇသူၼ်ၶဝ်ႇၶေႇၶဝ်ၵၢပ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃး သူၼ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မူႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁၵ်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈတႃႈၵႅင်း မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယေႃလႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇလၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.