ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽင်လိၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းငေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢင်းဢူဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈသေ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ 3 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈဢေးၸၢမ်ႇ ဢႃႇယု 57 ပီႊလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလူင်သွင်ႇၽၢႆႇလႄႈ တီႈၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ ဢူးမွင်ႇဢေး ဢႃႇယု 30 ပီႊလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶေႃး လႄႈမိုဝ်းၶႂႃ တီႈဢႅင်ႈၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼၢင်းဢေးယူင်ႇ ဢႃႇယု 19 ပီႊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇၽၢႆႇၶႂႃ တီႈၵႅမ်ႈ တီႈၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉ တီႈလင်ၶေႃး လႄႈ တီႈငွၵ်းသွၵ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃၼႆယဝ်ႉ။

သူၼ်ၼဵင်ႈၼႆႉမီးတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶွင်းႁွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢင်းဢူဝ်းသေတီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 3:00 မူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၵဵပ်းၼဵင်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ 3 ၵေႃႉလႆႈတိူဝ်ႉတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉလွတ်ႈၽေး  ၼႂ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လွတ်ႈၽေး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၸူဝ်းၺၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 29 ပီႊလႄႈလုၵ်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းဢေးယူင်ႇၼႆႉ မီးလွင်ႈတၢင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉသေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇဝႆႉႁူင်းယႃႇမိူင်းငေႃႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၼဵင်ႈသေ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းၵၢၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽင်လိၼ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.