ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပေႃးၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၸိုင် တေပွႆႇၼမ်ႉၽၢႆၵဵင်းၶမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸမ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၶဝ် တိုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉၵူဝ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း


မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိႉ05 September 2018 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၸေႈတွၼ်ႈလႄႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းယုၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉလူၺ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သပ်းလႅင်းၼေ လွင်ႈပေႃးၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းၸိုင် တေပွႆႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇၽၢႆၵဵင်းၶမ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(4) ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိုဝ်းယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉလူၺ်ၶဝ် တိုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယု ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း
ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽူၼ်တူၵ်းသေတႃႉ ပေႃးမီးၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၶဝ် တေၸၢင်ႈပွႆႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇၽၢႆၵဵင်းၶမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်သုမ်းပႃးၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉလူၺ်ၶဝ် တဵမ်တူဝ်တိုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽူၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဝႃႈၼႆ


ၵဵဝ်ၵပ်ၾႈလူၺ်လွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းၵျေႃႇၸွႃႇ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပေႃးၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းပွႆႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇၽၢႆယဝ်ႉ ပေႃးၾၢႆႇပူၼ်ႉတေပွႆႇၼမ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈယူႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးၶဝ်ပွင်ႇလႅင်းမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉလူၺ်ယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ


သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၶဝ်ပွႆႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇၽၢႆၵဵင်းၶမ်းၸိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယု ဢၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပွၵ်ႉဝဵင်း ပွၵ်ႉတွင်ၼေးလႄႈ မူႇဝၼ်ႈဢၼ်ယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉလူၺ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈတွင်ၼွႆႈ မူႇဝၢၼ်ႈတႃႈပွတ်း မူႇဝၢၼ်ႈယၢင်းၶမ်း မူႇဝၢၼ်ႈသႃႇလီလႄႈမူႇဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းယူႇယဝ်ႉ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.