ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မျၼ်ႇမႃႇ တေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ

တွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆသေ ၼင်ႇႁိူဝ်တေႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် MOU ၼႆၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မျၼ်ႇမႃႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူၺ်းလူလွမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇလႄႈၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉ ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်လႄႈသင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းယိပ်း PASSPORT(ပတ်ႉသပွတ်ႇ) မူတ်းဢႃႇယုဝႆႉလႄႈသင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်း CI ၸမ်တေမူတ်းဢႃႇယုလႄႈသင် တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ် ပတ်ႉသပွတ်ႇ MOU ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်သေ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ် တေလႆႈၶပ်းၶိုင်ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ၼႆသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉမီးၽေးၼမ် တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလီလီၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၺ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်လီလီၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၵၼ် တင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၵွၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉပၼ်ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးၼႆယဝ်ႉ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/17 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်ၵုမ်ၵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉထႅင်ႈ 42,649 ၵေႃႉၼႆသေ ၶႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်ႉသပွၼ်ႇ MOU ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တေထုၵ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ႁူဝ်ႁုပ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢမ်ၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉ မီး 40,000 ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ မီး 45,000 ၵေႃႉပၢႆလႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁူင်းငၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇ 51,000 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး145,000 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.