ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွႆ 4 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း


ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းတႆးလွႆ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၺ်ႇလီႇမိူင်းမၢဝ်း / မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢမ်ႈတႃႈၼမ်ႉ ႁူဝ်ၼွင် ၼမ်ႉပၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸေႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ မူႇၸေႊ  ၸိူဝ်းၶဝ် ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၸၢႆးတၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးတင်း ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ် - ၸၢႆးမၼ်ႈလူႇ ( ဢႃႇယု - 19 ပီ )  ဢၢႆႈထုၼ်းလႃႉ ( 22 ပီ ) ဢၢႆႈယူၼ်း ( 23 ပီ ) လႄႈ ဢၢႆႈယီႈ သူၺ်ႇ (  19 ပီ ) ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလွႆ  ယူႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်တင်းသဵင်ႈ 


ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ  မိူဝ်ႈၼႃႈၶဝ်တေႁၢႆလၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈလူဝ်ႇထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း  မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇၶၢၼ်  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးပႂ်ႉဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႇၶၢၼ်ႇ   ၶဝ်သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးဝႃႈ မႃးထိုင်တႃႈႁိူဝ်း ႁူဝ်ၼွင် ၼမ်ႉပၢၼ်း ၼႆသေတႃႉ  မၼ်းၸၢႆးပႂ်ႉယူႇတင်းဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃး  ထိုင်မႃးထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း ပီႈၼၢင်းၶႅၼ်ႈတွင်ႉၶဝ် ဢၼ်ယူႇတီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸင်ႇလူင်းမႃးၶႆႈၶဝ်ၶိုၼ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်း  မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈႁၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လမ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တႃႇ3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ လႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁုၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တင်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၼွင်ႇတမႆႈၸ်ႂၸွမ်းတေႉတေႉ  ပႃႈၼၢင်းပူး ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸၢႆးမၼ်ႈလူႇ ၼၼ်ႉ  မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလုၵ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမိူၼ်ၵူၼ်းမီးလူမ်းယွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉၶဝ် လႆႈမႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ သိုပ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈ လုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတူၺ်း လၢႆလၢႆတီႈ   ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ ၸွမ်းၼင် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢၼ်းၶဝ် တႄႉဝႃႈ  ၽၵ်းတူႇရၢၼ်ႇတႃႈႁိူဝ်းႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၶဝ် ၵႆႉပႂ်ႉဝႆႉၼႆလႄႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ  မိူဝ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တူၼ်ႈတီးၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁုၸွမ်း ထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁု ဢမ်ႇႁၼ်ၼႆလႄႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ၼႆႉ လႆႈၸွႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတင်းၼမ် လႆႈႁုသေ ၸွႆႈႁႃပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ   

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉတႄႉတႄႉ  တီႈမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်  ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၵူဝ်ၸုမ်းၼိုင်ႈတင်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ၵၼ်သေ ၵူဝ်ႇမီးမႃး လွင်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းထႅင်ႈ  ယွၼ်ႉၼႆ လူဝ်ႇၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃတေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


Photo: SNLD Kot Khai
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.