ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ


ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်  လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း  သေယဝ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇဢၼ်ၺႃးပေႃႉၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵၼ် /ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 3 ၵေႃႉ

ယၢမ်းမိူဝ်ႈ ၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ မႃးၸိၼႃႈတမ်တႃသေ ၶဝ်ႈမႃးႁႅမ်ၶဝ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ  ပႃးၶွၼ်ႉ ပႃးလႅဝ်းမႃး ၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁႅမ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၶဝ် ၽႅဝ်မႃးလႄႈ ၽၢႆႇဢၼ်မႃးပေႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵျႂၵ်းဝႅၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉပိင်း မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ ၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵေႃႈ  ၺႃးတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၵေႃႉ  မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸွႆႈသူင်ႇပၼ်ၶဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင် သူၼ်တွၵ်ႇၼႆယဝ်ႈ   


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်တေႉတေႉၼႆ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ၸၢႆးၵျေႃႇလႅင်း ဢၼ်ၺႃးပေႃႉႁႅမ် ၶိုၼ်းၶႆႈၼႄတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပျသၼႃႇလိူင်ႈလၢဝ်းသင်ၵၼ် တင်းၸုမ်းၶဝ်တေႉတေႉ  မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶဝ် ၼိူဝ်လူတ်ႉၽူင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၵ်ႉတူၺ်းၼႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းသင်ၼႆသေ ပၢၼ်းၽိတ်းၶဝ်ၵူၺ်း တႃႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵိၼ်လၢဝ်ႈမဝ်းႁေမႃးၽိတ်း ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းယႂ်ႇလူင်သင် ၽွင်းမိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈ သမ်ႉမႃးၽိတ်းမေႃး ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈလုၸွမ်း ၼႆယဝ်ႈ    


ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ  ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းယွင်း ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးသႅင် ဢႃႇယု 16 ပီ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃးသေ လုတၢႆၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်လမ်းပုၼ်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈတၢႆမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးယူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸုမ်းမူဝ်လမ် ၸုမ်းၶဝ်ယၢမ်ႈမီးဢမုတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၵႆႉ လမ်းၽၼ်းပိူၼ်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၸၢႆးယူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ
 
ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢၼ်ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်တေမႃးႁႃၸွမ်းတီႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယူႇၶွၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝတ်ႉဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵူဝ်ႁေၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ၼႆယဝ်ႈ  

Photo: ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
30/09/2018   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.