ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီတီႇယႃႇ လႄႈၽူႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ် ၼေၵၢင်ၸႂ်

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 လူိၼ်တူၼ်ႈထိ 9 ပီ 2018 မီးၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇလႄႈၽူႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ် မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ပႆတၢင်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇသွင်းၶ ၸုမ်းသဵင်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈလႄႈတပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇတႄႉမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်တဵမ်ပၢၵ်ႇလႆႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပပ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဢၼ်ပွမ်ဢၼ်ၵႅၵ်းပႃးသေ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ပုိတ်ႇၽုၺ်ႇၸီႉၸမ်ႈၼႄမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇယမ်လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸူိင်ႉၼႆလႄႈ ၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇၸူိဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တိႈဝႃႈပၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၸႅတ်ႈ ၶၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸူိဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၼုင်ႈသႂ်ႇပၼ်ပဵၼ်သီလမ်သေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸူိဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၺႅၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇၶဝ်လႄႈၸွင်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇၸႅတ်ႈၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇၸုိင် ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ မတိၼ်ႇၸႃႇသုၼ်းလႄႉယေႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈႁၼ်ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၺႅၼ်းၼိူဝ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇၶဝ်သေ မႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ပုိၼ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၵူဝ်ႇတႃႇလုၼ်ႇၸွင်းထႅတ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶုိၼ်ႈမႃးၼႆ လူဝ်ႇပၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ လႄႈလူဝ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသုၼ်ႇလႆႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈထူပ်းတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇၶဝ်ၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မူိင်းၼႆႉ မၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမွၵ်ႈၵႃႈႁုိဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸူိဝ်းဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၸႅတ်ႈၶၢဝ်ႇၸုိဝ်ႈၸႂ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်တိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပေျႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
03/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.