ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တိၺွပ်းဝႆႉၼၢင်းယိင်းတႆးတီႈၼမ်ႉၶမ်း ႄလႈ သင်ႇႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး


ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈလီတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ႄလႈ ၽၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ဢထမ်ႇမတိၺွပ်းဢဝ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ယူႇပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း -  ေၸႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈ


လွင်ႈတိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၢမ်းပၵ်းပိူင်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈလီတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ႄလႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၵၢၼ်လႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သၢႆၸႂ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ႄလႈ ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းေသ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆႇမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၸိုင် တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆယဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ -  ဢၼ်ၵူႈၽၢႆႇ ၵူႈပႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်းတုၵ်းယွၼ်းပၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်ၵူႈၵမ်းၵမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တိတ်းတေႃႇသင်မႃး ၶဝ်ဢဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝႅ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁုၸွမ်းသင် မၼ်းၼၢင်းမီးတၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းလိူတ်ႈသုင်သေ မိူဝ်ႈၶဝ်ၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇတူဝ်လၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ဢီႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းပုတ်ႈၶူဝ်းလၢႆႈသင် တင်းႁိူၼ်း တင်းေယး မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၵေႃႈ ၵုမ်ႇၶီၸႂ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈမၼ်းၼၢင်းယူႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ပဵၼ်ငၢၼ်းသင်ၼႆယဝ်ႈ


မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႆႈၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ၵူၺ်းလၢတ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ  2 ၵေႃႉ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈႁိူၼ်း သမ်ႉမိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း လွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်တင်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ယႃႇဝႃႈတေပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႈၼင်ႇၼႂ်းပီႈၼႂ်းၼွင်ႉၵူၺ်းယင်းဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼၽႂ် ပိူၼ်ႈမႃး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ပၼ်ၵႂႃႇယဵၼ်ယဵၼ်ၵူၺ်း   ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ပရႁိတ ၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးတႃႇသေႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၽူႈပၢႆႈေၽးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ ပႃးၸဵမ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉၶွပ်ႈတူၺ်းထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပွႆႇပၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႈ

ပုၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်တေလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ပႃႇတီၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်၊ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ဢိူၺ်းလီၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိပၼ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇပွႆႇ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼႆႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် လႆႈႄၼၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ယင်းပႆႇႁၼ်ပွႆႇမႃးၶိုၼ်း
 
သင်ဝႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၽႂ်သေ တိၺွပ်းဝႆႉ မၼ်းၼၢင်းႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းၼၢၼ်း ဝၼ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ၶၢဝ်ႇသင်ၵေႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈႁုၸွမ်းၼႆၸိုင်  မၢင်ၸုမ်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်ၼႂ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈ ပႅင်းၸင်းၵၼ် ၵူဝ်ယဵၼ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၼႆယဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/09/2018 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.