ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၵဝ်ႇ တီႈႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉလူၺ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယု

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 7 လုၵ်ႈ တီႈတင်းလင်ဝတ်ႉၵျွင်းထေရဝႃႇတပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မီးဝႆႉႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉလူၺ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယု ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတေတႄႉၼမ်ႉဢမ်ႇမႃးလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸႂ်းတူၺ်းၼမ်ႉသေ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ 3 လုၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႃးၵူတ်ႇတူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁႃတူၺ်းထႅင်ႈသေ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းၵေႃႈမီး 7 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


မၵ်ႇပီႈၵူၺ်ႈဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတႅၵ်ႈတူၺ်းတင်းၵႂၢင်ႈ မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၵဝ်ႇၼႆႉ တင်းၵႂၢင်ႈမီး 3 ၼိဝ်ႉသေ မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းၵၢမ်ႇၾႃႇၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်းထင်ၽၢႆႈ ႁွင်ႈသုမ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်း ထေရဝႃတပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Photo:SPTH
ဢွၼ်ဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.