ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵဵင်းႁၢႆးပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵူႈပီႊ ထႆးတေဢုပ်ႇၵုမ်မၢၼ်ႈ လၢဝ်း ၶေႇထႅင်ႈ

ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်သုတ်း (ႁိုဝ်) ပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ဝႆႉၸေႈတွၼ်ႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း လႄႈပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းၶေႇသေ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတင်းၶၢႆၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်မႃးၵူႈပီႊပီႊ တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၸၢၼ်ႇၼဝရီႇ 2018 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 2018 ၼႆႉၵူၺ်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ပေႃးၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းထႆးၸိုင် မီးယူႇမွၵ်ႈသၢမ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ 17.79% ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၼမ်သုတ်းထိ 1 တႄႉ ပဵၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼႆႉ ၼမ်သုင်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်ပီႊ 2017 မွၵ်ႈ 22.53%  မိူင်းဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၼမ်သုတ်းထိ 2 တႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉမိူင်းလၢဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်ပီႊ 2017 ယူႇမွၵ်ႈ 22.77% ၼႆယဝ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼမ်သုတ်း မိူင်းထိ 3 တႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉမိူင်းၶေႇပွတ်းတႂ်ႈသေ ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇပီႊၼႆႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်ပီႊ 2017 ယူႇမွၵ်ႈ 9.59% ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်ၾၢႆႇထႆးသူင်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼမ်သေဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။


ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸိူဝ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းလွင်ႈလွင်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၵႅတ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၵႃး လႄႈမၢၵ်ႇမႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇလၢင်းလိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဝူဝ်းၵႂၢႆး  ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၸဵမ်းၸိူဝ်းၼႆသေ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸိူဝ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈလိၼ် ထၢၼ်ႇႁိၼ်လမ် ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်မႃးၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉမေးႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူတ်ႉၵႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈငၢႆႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼင်ႇႁိူဝ်မၼ်းပေႃးတေဢမ်ႇႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈလူႉၵွႆလႄႈ ႁၢႆဝၢႆးသုမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်လီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလီၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈမီးသေ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိူဝ်တေတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆငၢႆႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းၽွင်းလူင် ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇမိူင်းၶေႇထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်မႄႈသၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတင်းႁိုင်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇဝဵင်းမႄႈသၢႆလႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတင်းၶၢႆ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လူမ်ၸႂ်ငၢႆႈၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းသေ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈလူင်းဝႆႉလႄႈ ၵမ်ႉၼမ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းထႆးသေ တွၼ်ႈတႃႇထႅမ်တိုၼ်းလၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.